Fiskeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Sentrale lover og forskrifter

Lakse- og innlandsfiskeloven

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forskrift om nedsenking av garnredskap

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk

Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften)

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer


Lokale forskrifter

Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms

Forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, Troms

Forskrift om fiske i Altevatnet, Ousto og Leinavatnet, Bardu kommune, Troms


Nyheter om fiskeforvaltning:


Publisert 01.09.2021

Kampen mot pukkellaksen

Pukkellaksen har invadert vassdrag i hele Norge, spesielt i Øst-Finnmark. Flere elver anslår mot slutten av sesongen at mengden i år er ti ganger så stor som i 2019. Statsforvalteren er bekymra, men roser all innsatsen fra frivillige. 


Publisert 01.06.2021

Rekordmange pukkellaks på vei – skal bekjempes med «alle midler»

2021 kan gi rekordstore mengder pukkellaks i elvene våre. Nå kan foreninger få utvidet tillatelse til fangst med fiskefeller, garn og not.


Publisert 27.04.2021

Nytt søknadsskjema for fisketillatelse

Statsforvalteren har utarbeidet et søknadsskjema for fisketillatelse i vassdrag som fører laks, sjøørret og/eller sjørøye.


Publisert 22.03.2021, Sist endret 22.03.2021

Sjølaksefiske 2021

I 2021 er det kommet ny forskrift som regulerer fisketider for sjølaksefiske. Det er også åpnet for fiske med krokgarn.


Publisert 30.06.2020

Store mengder yngel av pukkellaks

I 7 av 8 undersøkte elver i Troms og Finnmark har vi funnet mye yngel av pukkellaks denne våren. I år har vi funnet mer yngel enn vi fant i 2018. Vi forventer vi et stort pukkellaksår i 2021.


Publisert 15.06.2020

Siste nytt om gyroprosjektet i Skibotn

Prøvefiske i Skibotn-vassdragene er utsatt til 2021. Resultater fra Veterinærinstituttets analyser av bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris og reetableringen kan du lese her.


Publisert 30.01.2020

Regler for isfiske i vassdrag med anadrom fisk

Til deg som vil isfiske på vann i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye (anadrome fisk): Husk tillatelse fra grunneier, som fiskekort, og at anadrom fisk alltid må settes ut igjen.


Publisert 10.07.2019

Rapportering for stangfiske i sjø

Miljødirektoratet har nå opprettet en rapporteringsløsning for innmelding av anadrom laksefisk som fanges på stang i sjøen.


Publisert 14.06.2019

Registrere og fiske ut pukkellaks

Pukkellaks er en fremmed art. Hvis du vil bidra med utfisking av pukkellaks på andre måter enn ordinært fiske, så trenger du tillatelse fra Fylkesmannen. Alle som vil hjelpe til kan ta kontakt.


Publisert 29.03.2019

Yngel fra svartelistet laks funnet i finnmarkselver

Store mengder pukkellaksyngel vandret ut i sjøen i 2017. Pukkellaksen som overlever vandringen til havs, kommer tilbake i 2019 for å gyte.