Fiske i elv

Statsforvalteren har ansvar for forvaltninga av laks, sjøørret og sjørøye, samt sårbare bestander av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra lakse- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn, Finnmarkseiendommen og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander i vann som ikke er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.