Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Sentrale lover og forskrifter

Lakse- og innlandsfiskeloven

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forskrift om nedsenking av garnredskap

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk

Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften)

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer


Lokale forskrifter

Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms

Forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, Troms

Forskrift om fiske i Altevatnet, Ousto og Leinavatnet, Bardu kommune, Troms

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark 

Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark 


Nyheter om fiskeforvaltning:


Publisert 01.03.2024

Statsforvalteren har fastsatt juridiske grenser for elv-sjø i Porsanger kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vedtatt juridiske grenser for elv-sjø i de anadrome vassdragene Ytre Billefjordelva, Stabburselva, Smørfjordelva, Brennelva, Lakselva og Børselva i Porsanger kommune. Formålet er å sikre oversiktlige bruksforhold og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. 


Publisert 28.02.2023

10 millioner til utvikling av kunstig intelligens

Statsforvalteren i Troms og Finnmark får 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 millioner kroner. 


Publisert 23.11.2022

Skibotnvassdraget er friskmeldt

Etter over 40 år med smitte er tre elver i Storfjord nå friskmeldt fra lakseparasitten Gyrodactylus salaris. ‒ Friskmeldingen av Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er en milepæl for villaksen, lokalbefolkningen og alle oss andre, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.


Publisert 05.11.2021

Mer pukkellaks kan skyldes høyere temperatur

Både norske og russiske forskere tror høyere temperatur i sjøen kan være en av grunnene til økningen av pukkellaks i norske elver – og  etter hvert i hele Nord-Europa. Selv om det fortsatt er mye forskerne ikke vet, kan et nylig avholdt seminar i Sør-Varanger være starten på et tettere samarbeid i nord.


Publisert 04.11.2021

Samarbeid om å bevare unik storørretstamme

Ørreten i Pasvik er en av de viktigste storørretstammene i Norge – og Pasvikelva er det eneste vassdraget nord for Dovre som nå er foreslått som nasjonale storørretvassdrag. Statsforvalteren, Finnmarkseiendommen og Pasvik Kraft samarbeider nå om å ta vare på ørretstammen.


Publisert 01.09.2021

Kampen mot pukkellaksen

Pukkellaksen har invadert vassdrag i hele Norge, spesielt i Øst-Finnmark. Flere elver anslår mot slutten av sesongen at mengden i år er ti ganger så stor som i 2019. Statsforvalteren er bekymra, men roser all innsatsen fra frivillige. 


Publisert 01.06.2021

Rekordmange pukkellaks på vei – skal bekjempes med «alle midler»

2021 kan gi rekordstore mengder pukkellaks i elvene våre. Nå kan foreninger få utvidet tillatelse til fangst med fiskefeller, garn og not.


Publisert 27.04.2021

Nytt søknadsskjema for fisketillatelse

Statsforvalteren har utarbeidet et søknadsskjema for fisketillatelse i vassdrag som fører laks, sjøørret og/eller sjørøye.


Publisert 30.06.2020

Store mengder yngel av pukkellaks

I 7 av 8 undersøkte elver i Troms og Finnmark har vi funnet mye yngel av pukkellaks denne våren. I år har vi funnet mer yngel enn vi fant i 2018. Vi forventer vi et stort pukkellaksår i 2021.


Publisert 15.06.2020

Siste nytt om gyroprosjektet i Skibotn

Prøvefiske i Skibotn-vassdragene er utsatt til 2021. Resultater fra Veterinærinstituttets analyser av bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris og reetableringen kan du lese her.