Grensen mellom elv og sjø i Målselva fastsatt

Foto: Oversikt over ny grense elv-sjø, i «100-metersonen», «500-metersonen» og «fredningssonen».

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vedtatt juridisk grense for elv-sjø i det anadrome vassdraget Målselva i Målselv og Senja kommuner. Formålet er å sikre oversiktlige bruksforhold og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. 

Publisert 24.04.2024

Forslaget ble sendt på høring 28. november 2023 med 8,5 ukers høringsfrist. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om lakse- og innlandsfisk mv. § 31 og blir gyldig 3 måneder etter at vedtaket er fattet 24. april 2024, og er dermed gyldig fra 24. juli 2024.

Ny grense elv-sjø fastsatt

Hovedregelen er at grensen mellom elv og sjø skal følge marbakken. Den gamle grensen mellom elv og sjø i Målselva ble vedtatt i 1973, og siden den gang har marbakken endret seg. Endringen er størst på deltaets østre side i Målselv kommune. Ny grense har et knekkpunkt midtfjords for at grensen i størst mulig grad skal følge marbakken. Grensen er i vest fastsatt fra «Storsteinen» (7692576N 637906Ø) i Senja til et knekkpunkt midtfjords (7692547N 638807Ø), og videre østover til grensa i Målselv kommune mellom eiendommene 1/114 og 1/70 (7692815N 639707Ø), som ligger 200 meter nord for Furuneset (se kart i figur 1).

Tabell 1: den nye grensen for elv og sjø for Målselvvassdraget gitt i koordinater. I Troms brukes UTM sone 33 for koordinatene.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Koordinater

Målselvvassdraget

196. Z

7692815N 639707Ø

7692547N 638807Ø

7692576N 637906Ø

 

Figur 1: Ny grense mellom elv og sjø i Målselv markert med grønn linje.

 

Hvilke følger får den nye grensen for fiskebestemmelser i Målselvfjorden?

Gjeldende fiskebestemmelser og virkninger av vedtatt grense – særregel for Målselvfjorden

Den nye grensen mellom elv og sjø medfører en tilsvarende endring i «100-metersonen» og «500-metersonen». Grensen for» fredningssonen» forblir den samme som før.

Den generelle regelen for fiske i sjø utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk, sånn som Målselva, er at alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk er forbudt fra grense sjø/elv og 100 meter ut i sjø (100-metersonen). Når det er tillatt å fiske i elva, er det også tillatt å fiske med stang og håndsnøre i 100-metersonen, jf. § 3 i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

I Målselvfjorden er det en særregel for fisket innenfor fredningssonen, som reguleres etter forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag, Troms. Disse reglene er ulike i fredningstiden (1. mai-15. september) og utenfor fredningstiden (16. september - 30. april).

Figur 2: Oversikt over grense elv-sjø, i «100-metersonen», «500-metersonen» og «fredningssonen».

Fiske i fredningstiden (1. mai – 15. september)

I sjøen mellom grense elv/sjø og fredningssonen er alt fiske forbudt i perioden 1. mai- 15. september, med følgende unntak:

  • Fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk er tillatt med stang og håndsnøre, innenfor de rammene som gjelder for 100-metersonen (se figur 3 og 4)
  • Fiske etter saltvannsfisk med andre redskaper (garn mv.) skal foregå minimum 500 meter fra grense sjø/elv (se figur 3 og 4), forutsatt at hele fangstdelen til enhver tid er minimum 5 meter under havoverflata.

Garnfiske etter sei, torsk og annen saltvannsfisk skal i perioden 1. mai-15. september foregå utenfor 500-metersonen og oppfylle krav om nedsenkning. Den nye grensen vil medføre nye restriksjoner for dette fisket innenfor blå trekant markert som «2» i figur 3.

Når det er fisketid i elva, er det tillatt å fiske med stang og håndsnøre inntil grensen for elv og sjø, ellers skal dette fisket foregå utenfor 100-metersonen. Dette fisket blir innskrenket i Målselv kommune og innvirkningen er størst for de som fisker fra land der strekningen definert som elv forlenges med ca. 290 meter. Innvirkningen avtar gradvis mot midten av fjorden.

Den blå trekanten (nr. 2) i figur 3 viser arealet i sjø med nye begrensninger i fisket i fredningstiden. Innenfor området med rød skravur er begrensningene uendret sammenliknet med grensen fra 1973.

Figur 3: Målselvutløpet med vedtatt grense elv/sjø markert med grønn strek. Grense fra 1973 er markert med lilla strek fra knekkpunktet. Ny 100- og 500-metersone er markert med blå strek. Områdene der fiskebestemmelsene for garnfiske blir påvirket i fredningstiden er illustrert med blå trekant 2. Området som er markert med rød farge blir ikke berørt. Fredningssonen er markert med rød strek.

Fiske utenfor fredningstiden (16. september - 30. april)

I perioden 16. september - 30. april er området ikke fredet, og det er tillatt med garnfiske fra 100- metersonen og ut i sjø innenfor rammene for det nasjonale nedsenkningspåbudet (1. mars – 30. september). På figur 4 er området der fiskebestemmelsene for fiske blir påvirket, markert med blå trekant (1). Sjøkartdata viser at dybden er < 10 meter innenfor den vedtatte grensen i dette området, hvor kravet til nedsenkning av garn vanskelig kan oppfylles. Vi vurderer derfor at det er fisket i den delen av området som ligger utenfor ny, vedtatt grense som er mest berørt av ny grense elv-sjø.

Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre utenfor 100- metersonen. Fritt fiske fra land blir innskrenket på en strekning som utgjør ca. 290 meter. Store deler av denne strekningen er langgrunn og på fjæra sjø kan en gå tørrskodd et stykke ut. Vi vurderer derfor at den reelle påvirkningen for fiske fra land med stang og håndsnøre er størst ved flo sjø. Videre ut mot midten av fjorden avtar det berørte området.

Den blå trekanten (nr. 1) i figur 4 viser arealet i sjø med nye begrensninger i fisket utenfor fredningstiden. Innenfor området med rød skravur er begrensningene uendret sammenliknet med grensen fra 1973.

Figur 4: Målselvutløpet med vedtatt grense elv/sjø markert med grønn strek. Grense fra 1973 er markert med lilla strek fra knekkpunktet. Ny 100- og 500-metersone er markert med blå strek. Områdene der fiskebestemmelsene for fiske blir påvirket utenfor fredningstiden er illustrert med blå trekant 1. Området som er markert med rød farge blir ikke berørt. Fredningssonen er markert med rød strek.

 

Kontaktpersoner