Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

05.12.2022

Inn på tunet-tjenester for personer med demens

Demenspiloten i Inn på tunet-løftet gir konkrete tips som gjør det enklere for kommunene å tilby Inn på tunet-tjenester for hjemmeboende med demens.


05.12.2022

Fagdag om kantsoner og sporløs kjøring

I september møttes offentlig forvaltning, skognæringen og entreprenører for en fagdag om kantsoner og sporløs kjøring.


05.12.2022

Samling for skognettverket i Oslo og Viken

Etter flere år med digitale møter var det endelig tid for skognettverket å ha en felles fagsamling igjen.


05.12.2022

Felles løft for jordhelse og karbonbinding

Vi opplever en stor interesse i hele landbruket, både i skogbruket og jordbruket, for jordhelse og karbonbinding.


05.12.2022

Styrker innsatsen for miljøvennlig jordbruksdrift i Oslo og Viken

Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken ble fastsatt i høst. Miljøkravene skal legge til rette for miljøvennlig jordbruksdrift som reduserer erosjon og avrenning til sårbare vannforekomster.


02.12.2022

Oslo og Viken satser på økologisk vekst

Økt etterspørsel bør dekkes av norske, regionalt produserte produkter! Det er én av målsetningene i handlingsplanen, som omfatter hele verdikjeden for økologisk mat. 


30.11.2022

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Les mer om aktuelle satsinger og prosjekter som vi jobber med, og som vi ønsker å trekke fram fra landbruket i vår region.


29.11.2022

Opptak tilgjengelig fra webinaret om konsesjon til AS i landbruket

Webinaret er gjennomført. Her kan du se opptak av sendingen.


23.11.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser. 


18.11.2022

Høring av forslag om vern av skog

Vi har på høring forslag om vern av tre skogområder i Viken. Alle som ønsker det kan si sin mening og gi innspill til verneforslagene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel