Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.06.2021

Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her. Skogeiere bør også gå inn og se.


09.06.2021

Nye rundskriv fra LMD innenfor eiendomslovgivningen – jordlov, konsesjonslov

Landbruks- og matdepartementet har 26.05.2021 gitt ut to ny rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. 


08.06.2021

Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. Her har vi samlet viktig informasjon om dette.


07.06.2021

Retningslinjer for hogst etter toppbrekk i marka

Vinteren 2020/2021 kom det i visse høydelag mye og bløt snø. Dette har resultert i at det i noen områder på Østlandet har vært mye toppbrekk. Ved skogskader innenfor marka gjelder markaforskriften som normalt, og eventuelle dispensasjoner må behandles av Statsforvalteren.


02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til vårplanting i skogbruket 2021

Det blir, som i fjor, innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2021. Tilskuddet gjelder både planting utført av entreprenør og planting utført av skogeier.


31.05.2021

Stor oppslutning om Matgledekorpsets første inspirasjonswebinar

Hvordan kan vi skape økt mat- og måltidsglede for eldre? Det første inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset hadde god oppslutning fra de fem pilotkommunene.


25.05.2021

Levende matjord - et prosjekt som har blitt bok

Prosjektet "Levende matjord" har samlet mye kunnskap om viktigheten av jordstrukttur og det biologiske mangfoldet i jorda. Kunnskapen er nå samlet i en bok som lanseres 25. juni.


21.05.2021

I etterkant av Gjerdrum-raset

Gjerdrum-raset førte til store konsekvenser for berørte landbrukseiendommer. Samarbeid og samordning mellom kommunen, Statsforvalteren og flere nasjonale etater er viktig, også i etterarbeidet.


20.05.2021

GIS som verktøy for å vise endringer i erosjonsrisikoklasser

I år har NIBIO kommet med nye erosjonsrisikokart. Men hva er egentlig nytt på min gård, og hvilke utslag gir de nye kartene for min kommune eller i mitt vannområde? Svaret finner du i Statsforvalteren nye GIS-applikasjon.  


20.05.2021

Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Fylkesnytt er en samling aktuelle saker fra landbruksavdelingen hos statsforvalteren.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.