Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.03.2021

Jordvernprisen 2021

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 19. mars.


03.03.2021

Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Vi har lansert den første felles handlingsplanen for skogbruk i Oslo og Viken. 


03.03.2021

Utsatt frist for å søke om FKT-midler i deler av Østfold

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak) er utsatt til 22. mars for deler av tidligere Østfold fylke.


15.02.2021

Regjeringen satser på urbant landbruk

Sist uke lanserte syv statsråder nasjonal strategi for urbant landbruk, blant annet for å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling og økt kunnskap om matproduksjon


10.02.2021

Regionale miljøtilskudd 2020 - endelige satser er fastsatt

Statsforvalteren har nylig fastsatt tilskuddssatsene for de regionale miljøtiltakene etter søknadsomgangen i 2020. Noen satser er redusert sammenliknet med de foreløpige satsene. De øvrige satsene er lik de foreløpige. 

 


04.02.2021

Lær å bruke jordbrukets klimakalkulator

Klima Østfold arrangerer webinar fredag 19. februar. Her får du vite mer om innhold og hvordan kommunen kan bruke klimakalkulatoren


03.02.2021

Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021

I 2021 forvalter Statsforvalteren i Oslo og Viken 985 000 kroner til prosjekter som skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Dette omfatter kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.


03.02.2021

Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2021

Også i 2021 er det satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket. Dette gjelder tiltakene tettere planting, suppleringsplanting, og gjødsling av skog.


02.02.2021

Opptak fra webinaret Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte

Vi takker for god deltakelse på webinaret 21. januar 2021. Se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


02.02.2021

Tilskudd til næringsutvikling

Har du en prosjektide som kan bidra til regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket? 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.