Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.08.2022

Landbruks- og matministeren besøkte biogassanlegg i Rakkestad

Fredag 12. august fikk statsråd Sandra Borch høre om mange av fordelene ved satsing på gårdsanlegg for biogassproduksjon. I tillegg fikk hun med noen klare oppfordringer tilbake til sitt arbeid som landbruks- og matminister.


11.08.2022

Stor økning i tilskuddssatsene for vannmiljøtiltak

Årets jordbruksoppgjør ga Oslo og Viken øremerkede midler til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig plan for Oslofjorden. Vi øker de foreløpige tilskuddssatsene for Ingen jordarbeiding om høsten, Direktesådd høstkorn og Fangvekster vesentlig.


03.08.2022

Matgledekampanjen snart i gang

16. august åpner statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vår nye Matgledekampanje. Alle institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken er invitert til å delta.


11.07.2022

Tid for luking av floghavre og hønsehirse

Floghavre og hønsehirse er to svært alvorlige problemugras som trives i kornåkre. Det er svært viktig at kornprodusentene kontrollerer åkrene sine for disse ugrasene. Den beste tiden for slik kontroll er nå i juli og noen uker framover etter at kornet er utvokst.


28.06.2022

Jordløftet - fra forskning til lønnsom praksis

Kan vi gå sammen om et felles løft for jordhelse og karbonbinding i landbruket i Viken? Gjennom satsingen «Jordløftet» er målet er å få ny kunnskap fra forskningen ut til lønnsom praksis hos Viken-bøndene. Landbruksforvaltningen er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.  


28.06.2022

Avklaringer om Nofence og hanndyrlova

Flere beitebrukere tar nå i bruk Nofence-teknologi på ammekyr som beiter i utmarka, både i skogen og på fjellet. Problemstillingen er om Nofence oppfyller kravet til «forsvarlig inngjerding»


27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


27.06.2022

Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. De som søker må eie eller ha bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i tidligere Buskerud fylke.


24.06.2022

Høring av økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022 - 2026

Økologisk handlingsplan skal bidra til økt etterspørsel og produksjon av økologisk mat i Oslo og Viken. Vi inviterer dere til å gi innspill til handlingsplanen innen høringsfristen som er 1. september 2022.


22.06.2022

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke  tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.