Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


31.03.2023

Oppstart av arbeidet med vern av syv skogområder

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder oppstart av verneprosess for 4 nye verneområder og 3 utvidelser av eksisterende naturreservater i Viken.

 


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


29.03.2023

Fagsamling: Droner i skogbruket - lær mer om mulighetene

Dronene kommer for fullt inn som et arbeidsverktøy i skogbruket. Bli med for å lære mer om hvilke muligheter som finnes, og om forvaltningen kan ha nytte av dette.


23.03.2023

Landbruks- og matministeren besøkte to innovative Østfold-bedrifter

 – Vi er glade for at landbruks- og matministeren besøker innovative lokalmatbedrifter i vår region, og at hun ønsker å løfte frem og heie på bøndene i Viken, sier landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud.


20.03.2023

Reduserte tap til rovvilt i Oslo og Viken i 2022

For fjorårets beitesesong har vi behandlet 58 søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Antall søknader er omtrent på samme nivå som i 2021, mens antall erstattede dyr er noe redusert. 


14.03.2023

Bøndenes miljøinnsats skal gi renere Oslofjord

14. mars var statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Bart Eide samlet hos bonden Erik Røkholt på Rykkin i Bærum. Statsforvalteren var også tilstede for å forklare mer om miljøinnsatsen landbruket allerede gjør mye av og vil gjøre mer av.


14.03.2023

Veiledende kostnader for skogkultur 2023

Vi har oppdatert våre veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i Oslo og Viken. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.


13.03.2023, Endret 13.03.2023

Økt skogplanting i Oslo og Viken

Tallene for fjoråret er nå klare. De viser at for første gang er målet om 10 millioner planter nådd i Oslo og Viken.


08.03.2023

Har du kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen?

Kom med forslag til kandidater fra Oslo og Viken!


07.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel