Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


30.11.2023

Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken, for virkeområder i Buskerud og på Hadeland

Forskriften skal bidra til å styrke den innsatsen landbruket allerede gjør for å begrense avrenning og erosjon fra jordbruksarealer, slik at jorda holder seg på jordet.


29.11.2023

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2023

Vi er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om produksjonssvikt i Oslo og Viken.


29.11.2023

Ny dom fra Høyesterett om jordleieavtaler og kravet om 10 års leietid

Med denne dommen kan driveplikten bli et tyngre og viktigere juridisk virkemiddel enn det har vært til nå.


27.11.2023

Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i november 2022 i oppdrag å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde.


27.11.2023

Produksjonssvikt i Oslo og Viken

Vekstsesongen 2023 ble preget av kraftig forsommertørke, og store nedbørsmengder og flom i august. Dette ga store utfordringer for bønder særlig på Sør- og Østlandet 


17.11.2023

Afrikansk svinepest og eksponering av mat- og restavfall

For å redusere risikoen for utbrudd av afrikansk svinepest i Norge, har vi etter oppfordring fra Mattilsynet sendt ut brev til kommunene og avfallsanleggene øst for Glomma for å påpeke at det er viktig å unngå at vilt kommer i kontakt med matavfall og restavfall.


10.11.2023

Høring av forslag om vern av ni skogområder

Forslag om vern av ni nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. januar 2024.


10.11.2023

Høring av forslag om vern av ni skogområder

Forslag om vern av ni nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. januar 2024.


07.11.2023, Oppdatert 07.11.2023

Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?


31.10.2023

Felles avspark for neste ungskogpleiesesong

Mange kloke hoder møttes forrige uke for å finne løsninger på hvordan ungskogpleieaktiviteten kan økes i tida fremover. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel