Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


16.09.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november.


10.09.2021

E-læringskurs om mat- og måltidsgleder

Det er utviklet et eget e-læringskurs for å inspirere til økt mat- og måltidsglede hos eldre. Kurset har sitt utspring i prosjektet Matgledekorpset, men tilbys nå også til alle Inn på tunet-gårder som tar imot eldre.


07.09.2021

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for - eller utvikling av - skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2021.


27.08.2021

Digital oppstartkonferanse for «Robust småskala grønt»

Interessen for dyrking av grønnsaker og antall markedshager har økt de siste årene. Den 17. september kl. 12-13.30 kan du få høre mer om hvilke problemer og muligheter småskala produsenter møter. 


26.08.2021

Regionale miljøkrav er på høring

Regn og oversvømmelser fører til at matjord vaskes bort og forurenser vassdragene våre. Nå sendes nye regionale miljøkrav ut på høring.


24.08.2021

Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker

Jordbruk er en av flere faktorer som påvirker våre verdifulle vann og vassdrag. Regionale miljøkrav i jordbruket er en del av en totalpakke med virkemidler som skal bidra til å oppnå og opprettholde god miljøtilstand.


18.08.2021

Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Generelt er det ikke ønskelig med hogst av barkbilleangrepet skog i vernede områder. Her følger presiseringer fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.


13.08.2021

Økning i kalkingen til jordbruket

Mattilsynet har publisert statistikk over omsatt kalk til jordbruket for 2020, og den viser en gledelig økning på 37 % siden forrige kalkstatistikk som ble laget i 2017.


11.08.2021

Verdien av å investere i levende matjord

Foredrag med en av verdens fremste eksperter innen jordbiologi og jordhelse! Vi har gleden av å invitere til webinar med Dr. Elaine Ingham 27. september


07.07.2021

Nytt portforbud for fjørfe

Mattilsynet har fra 2. juli 2021 gjeninnført portforbud for fjørfe og andre fugler i flere kommuner i Viken, Vestfold og Telemark.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.