Kontroll

Statsforvalteren har det regionale ansvaret for at tilskudd innen landbruks- og skogområdet brukes i samsvar med forutsetningene og forvaltes i henhold til gjeldende lover og regler. Dette blir gjort ved veiledning, dialog og kontroll av kommuner og foretak.

Reglement for økonomistyring i staten gir hjemmel til å gjennomføre forvaltningskontroll i kommunene. Forskrifter etter jordlova og forskrifter til skognæring gir hjemmel til å gjennomføre kontroll av foretak.