Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024

Søknadsfrist:
1. desember 2023 23.59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2023.

Publisert 25.09.2023

Det kan søkes om rentemidler fra skogfond til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. 

Eksempler på hva det kan gis støtte til er:

 • Informasjonsmateriell
 • Veiledning
 • Opplæring
 • Undersøkelser
 • Fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke ordinær drift av organisasjoner.

Prosjekt eller tiltak må ha regional betydning. Prosjekter av kommunal eller lokal betydning skal sendes til landbruksforvaltningen i den enkelte kommune.

Rentemidlene utgjør en begrenset pott, og Statsforvalteren i Oslo og Viken vil prioritere søknader som synliggjør skogen og skogbrukets betydning i samfunnet. Særlig vektlegges tiltak rettet mot barn og ungdom.

Krav til søknaden

Søknaden må beskrive tiltaket kort og inneholde:

 • Målsetting
 • Målgruppe
 • Framdriftsplan
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Eventuell formidlingsplan

Vi stiller krav til delfinansiering, for eksempel i form av egeninnsats.

Se gjerne på vår mal for søknad med eksempel på oppsett.

Krav til sluttrapport

Prosjekter av større omfang må levere sluttrapport sammen med utbetalingsanmodningen når prosjektet er ferdig. Dette vil komme frem av vedtaksbrevet som gir tilsagn om rentemidler.

Se gjerne vår mal for sluttrapport for informasjon om hva sluttrapporten bør inneholde.

Send søknaden til:

Søknaden merkes “Fylkesinntrukne rentemidler 2024” og sendes til sfovpost@statsforvalteren.no Alternativt sendes den til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 

Søknadsfrist:
1. desember 2023 23.59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen