Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


Koronaviruset (covid 19)

.

20.07.2021

Ny nasjonal strategi for sosial bustadpolitikk

Statsforvalterne i Agder og i Vestfold og Telemark har saman med Husbanken region Sør etablert Regional Arena. Formål med regional arena er å samordna tiltaka og verkemidla til regionale aktørar for arbeidet til kommunane med å skaffe bustader og tenester til vanskelegstilte.


09.07.2021

Tilskot for å motverke einsemd hos eldre

Under koronaen har mange eldre fått mindre aktivitet og færre sosiale treff. Regjeringa løyvde både i fjor haust og nå i år tilskot for å motverke slik einsemd og passivitet. I Vestfold og Telemark har Statsforvaltaren tildelt nær 16 millionar kroner i tilskot til lokale tiltak i 2021.


02.07.2021

Nyheitsbrev frå Leve heile livet i Vestfold og Telemark

I denne utgåva kan du mellom anna lese om Matgledekorpset og tannhelsetenesten, tilskotsordninga "Eldre ut på middag" og om læringsnettverket "Gode pasientforløp".


16.06.2021

Ny rettleiar for gode helse- og omsorgstenester

For første gong er det laga ein nasjonal rettleiar for korleis ein kan legga til rette for gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming. Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har deltatt i arbeidsgruppa som har jobba fram rettleiaren.


11.06.2021

Forbetringspris til Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Prosjektet vart etablert i 2016, og er eit samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunane i tidlegare Telemark fylke. Dei har no fått ein av Helse Sør-Øst sine forbetringsprisar.


03.06.2021

Statsforvaltaren er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning gjer dei dette etter privatrettslege reglar, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.


02.06.2021

Statsforvaltaren tilrår at statlege tiltak i Grenland ikkje vidareførast, men vert forlenga for Larvik

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag det faste møtet med alle kommunane i fylket. Vidareføring eller ikkje av statlege tiltak for Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik var sentralt i møtet.


02.06.2021

Tilskot til å utvikle innovative og fleksible avlastningstiltak

Statsforvaltaren oppfordrar kommunane i Vestfold og Telemark til å søka om tilskot til å utvikla og testa ut nye, og meir fleksible modellar for avlastningstilbud for pårørande. Søknadsfrist er 25. juni 2021.


02.06.2021

Råd om rehabilitering etter covid-19

Helsedirektoratet har utvikla faglege råd for rehabilitering av pasientar som har gjennomgått Covid-19 i tett samarbeid med FHI og fagmiljøer både nasjonalt og i andre nordiske land. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel