Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Telefontider i helse- og omsorgsavdelinga

Avdelinga har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Oversikt over tilsette og deira kontaktinformasjon finn du her Ansatte | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Det er mogeleg å sortere på avdeling.

Klage på helsetjenester?

Dersom du skal klage til Statsforvaltaren, vil vi gjerne at du nyttar dette skjemaet i staden for løysinga «Send sikker melding».

Lenkje til skjemaet finn du her: Klage på helsehjelp

Når du nyttar dette skjemaet, vil vi få dei opplysningane vi treng frå deg for å kunne vurdere klaga di. Vi kan også avtale ein annan framgangsmåte for å ta i mot klaga. Ta kontakt med ein av oss i helse- og omsorgsavdelinga Ansatte | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Dersom klaga gjeld ei alvorleg hending i helsetenesta, kan du melde dette direkte til Statens helsetilsyn. 

Treng du hjelp til å klage eller til å vurdere om du vil klage, kan du søkje råd og rettleiing hos Pasient- og brukerombudet. Dei veit kva du har krav på og korleis du går fram for å klage, sjå nettstaden deira Pasient- og brukerombudet (pasientogbrukerombudet.no)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

19.06.2024

To uttalelser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om barnetrygd og økonomisk stønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om barnetrygd fra utlandet og etterbetaling av barnetrygd som gjelder perioden før 1. september 2022 skal holdes utenfor beregningen av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.


14.06.2024

Barnepensjon og deltakelse i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om personer som mottar barnepensjon etter folketrygdloven kan ha rett på deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, og om det er mulig å samordne barnepensjonen med kvalifiseringsstønad.


10.06.2024

Alvorlig svikt i pasientbehandlingen ved Sykehuset i Vestfold HF

Endelig tilsynsrapport er nå ferdig. Sykehuset har kjent til at det har vært en pågående fare for pasientsikkerheten over tid uten å iverksette tilstrekkelige tiltak. Statsforvalteren har vurdert at sykehusets øverste ledelse ikke har styrt helsetjenesten på en trygg måte.


30.05.2024

Hudklinikk driver ulovlig markedsføring av legemiddel

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har pålagt Skinsational AS på Nøtterøy å stanse kosmetisk behandling, salg og markedsføring av produktet «Lemon bottle».


08.04.2024

Oppsummering av fem års reformarbeid - Leve hele livet

Leve hele livet-reformen ble avsluttet i 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå klar. Det er Helsedirektoratet som har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. 


06.03.2024

Oppstart av Regionalt kompetansenettverk

4. mars gjennomførte Statsforvalteren et oppstartsmøte med samarbeidspartnere innen kompetanseutvikling og utdanning. Etablering av et slikt regionalt nettverk er et ledd i arbeidet med å koordinere innsatsen om å utvikle kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgstjenestene i våre fylker.


28.02.2024

Fagsamling om kvalifiseringsprogrammet

Vi inviterer til en fagsamling om kvalifiseringsprogrammet i Larvik 6. mai.


26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


22.02.2024

Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak

Tilskotet skal legge til rette for fleire eigna bustader i heile landet, gjennom testing av nye bustadtiltak. Det skal også stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon. Søknadsfrist er 1. april 2024.


16.02.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontakt oss

Fylkeslege i Vestfold og Telemark og direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Sigmund Skei
telefon 33 37 23 90 (settes automatisk over til mobiltelefon)
E-post siske@statsforvalteren.no 

Assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Inger Tveit Espeland
Telefon 35 58 61 91 / 40 40 41 92 
E-post fmteite@statsforvalteren.no 

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

Aktuelt

Bytte fastlege?

Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no