Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

18.05.2022

Tilskot til heimeoppfølging av kronisk sjuke pasientar

I samråd med helseforetaka sine Helsefellesskap kan kommunane nå søkje tilskot til digital heimeoppfølging av kronisk sjuke pasientar. 


06.05.2022

Turnuskandidater i fysioterapi inntok den hvite by ved Skagerrak

Femten turnusfysioterapeuter fra kommuner i vår region og fra Agder, inntok Risør i nydelig vårvær. Vi samarbeider med Statsforvalteren i Agder om å arrangere kurs i offentlig helsearbeid. 


05.04.2022

Fire distriktskommunar i Telemark kan søkje om tilskot til legevakta

Helsedirektoratet har lyst ut eit tilskot på 50 millionar kroner for å styrke legevakttenesten i små distriktskommunar. I Vestfold og Telemark er det Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje som kan søkje om tilskot.


28.03.2022

Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021

Kommunar og andre som har motteke tilskot frå kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot i 2021 skal rapportere til Statsforvaltaren. Frist for å rapportere er 1. april 2022.


28.03.2022

Søk tilskot for å auke kompetansen om personar med utviklingshemming

No kan kommunane søkje om tilskot til å styrke fag- og tenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som gjev tenester til personar med utviklingshemming. Søknadsfrist er 5. april


22.03.2022

Fellesmøte om frivillighet og flyktningsituasjonen i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og KS inviterer til et digitalt fellesmøte for frivillige organisasjoner, kommuner og mottak tirsdag 29. mars kl 16-17.


22.03.2022

Nyhetsbrev mars 2022 Leve hele livet

I nyhetsbrevet kan du blant annet lese om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene, nytt digitalt nettverk for ny organisering av arbeidet i helse- og omsorgstjensten og gode demensforløp, Telemark.


13.03.2022

Underveisrapporten fra Leve hele livet

Rapporten "Leve hele livet i kommunene" undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeidet med reformen.


11.03.2022

Sosialhjelp og overgangsperiode etter Brexit for britiske borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på spørsmål om sosialhjelp og dokumentasjon av lovlig opphold for britiske borgere i overgangsperioden etter Brexit.


11.03.2022

Har endringer i bilstønadsforskriften betydning for vurdering av stønad etter sosialtjenesteloven?

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer på dette i brev av 2. mars 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel