Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

31.01.2023

Kommunene kan søke om tilskudd til helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ, - tjeneste- og systemnivå. Tilskuddordningen i 2023 har nytt regelverk og summen er økt til 19,2 millioner kroner.


24.01.2023

Boligsosial konferanse 2023 - Alle trenger et trygt hjem

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør inviterer til konferansen "Alle trenger et trygt hjem". Den foregår 15.-16. mars 2023 i Arendal. Påmeldingsfrist er 9. februar 2023.


19.01.2023

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Søknadsfrist er 5. mars 2023.


17.01.2023

Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskot 2022

Kommunar og andre som har motteke tilskot frå kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot i 2022 skal rapportere til Statsforvaltaren. Frist for å rapportere er 15. februar 2023.


13.01.2023

Tilskot til lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Kommunar i Agder og i Vestfold og Telemark kan no søkje om tilskot til å styrke kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet. Søknadsfrist er 1. mars 2023.


03.01.2023, Oppdatert 03.02.2023

Tilskuddskonferanse 2023

Statsforvalteren arrangerte dagsmøte i Ibsenhuset 2. februar 2023. Hensikten med møtet var å gi informasjon om de ulike tilskuddene på helse- og omsorgsområdet og rus- og psykisk helseområdet. Presentasjonene er nå lagt ut. 


02.01.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. januar 2023.


16.12.2022

Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


15.12.2022, Oppdatert 19.01.2023

Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret

Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tenester som er heimla i sosialtenestelova.


13.12.2022

Skjønnsmidler til kommunene for pandemiutgifter i 2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt et forslag til fordeling av 120 mill. kroner i skjønnsmidler til Kommunal- og distriktsdepartementet. Pengene skal dekke merutgifter kommunene i fylket hadde som følge av koronapandemien første halvår i år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontakt oss

Fylkeslege i Vestfold og Telemark og direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Sigmund Skei
telefon 33 37 23 90 (settes automatisk over til mobiltelefon)
E-post siske@statsforvalteren.no 

Assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Inger Tveit Espeland
Telefon 35 58 61 91 / 40 40 41 92 
E-post fmteite@statsforvalteren.no 

Aktuelt

Bytte fastlege?

Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no