Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Telefontider i helse- og omsorgsavdelinga

Avdelinga har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Oversikt over tilsette og deira kontaktinformasjon finn du her Ansatte | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Det er mogeleg å sortere på avdeling.

Klage på helsetjenester?

Dersom du skal klage til Statsforvaltaren, vil vi gjerne at du nyttar dette skjemaet i staden for løysinga «Send sikker melding».

Lenkje til skjemaet finn du her: Klage på helsehjelp

Når du nyttar dette skjemaet, vil vi få dei opplysningane vi treng frå deg for å kunne vurdere klaga di. Vi kan også avtale ein annan framgangsmåte for å ta i mot klaga. Ta kontakt med ein av oss i helse- og omsorgsavdelinga Ansatte | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Dersom klaga gjeld ei alvorleg hending i helsetenesta, kan du melde dette direkte til Statens helsetilsyn. 

Treng du hjelp til å klage eller til å vurdere om du vil klage, kan du søkje råd og rettleiing hos Pasient- og brukerombudet. Dei veit kva du har krav på og korleis du går fram for å klage, sjå nettstaden deira Pasient- og brukerombudet (pasientogbrukerombudet.no)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

08.04.2024

Oppsummering av fem års reformarbeid - Leve hele livet

Leve hele livet-reformen ble avsluttet i 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå klar. Det er Helsedirektoratet som har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. 


06.03.2024

Oppstart av Regionalt kompetansenettverk

4. mars gjennomførte Statsforvalteren et oppstartsmøte med samarbeidspartnere innen kompetanseutvikling og utdanning. Etablering av et slikt regionalt nettverk er et ledd i arbeidet med å koordinere innsatsen om å utvikle kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgstjenestene i våre fylker.


28.02.2024

Fagsamling om kvalifiseringsprogrammet

Vi inviterer til en fagsamling om kvalifiseringsprogrammet i Larvik 6. mai.


26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


22.02.2024

Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak

Tilskotet skal legge til rette for fleire eigna bustader i heile landet, gjennom testing av nye bustadtiltak. Det skal også stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon. Søknadsfrist er 1. april 2024.


16.02.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne. 


12.02.2024, Endret 13.02.2024

Tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid rettet mot barn og unges psykiske helse

I 2024 skal vi undersøke om kommunene har oversikt over helsetilstanden til barn og unge under 18 år. Vi skal også undersøke hvor langt de har kommet med å identifisere faktorer i oppvekst- og levekårsforholdene der de bor, og som påvirker deres psykiske helse.


12.02.2024

Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Søknadsfrist 7. april


12.02.2024

Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Søknadsfrist 7. april


08.02.2024

Boligsosial konferanse 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontakt oss

Fylkeslege i Vestfold og Telemark og direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Sigmund Skei
telefon 33 37 23 90 (settes automatisk over til mobiltelefon)
E-post siske@statsforvalteren.no 

Assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen: 
Inger Tveit Espeland
Telefon 35 58 61 91 / 40 40 41 92 
E-post fmteite@statsforvalteren.no 

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

Aktuelt

Bytte fastlege?

Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no