Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.09.2022, Sist endret 15.11.2022

Barnetrygd skal ikke regnes med i sosialhjelpen

Sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd om vurdering av stønad til familier, ble endret med virkning fra 1. september 2022. Kommunene skal fra 1. september vurdere søknader om økonomisk stønad uten å ta hensyn til barnetrygd.  


Publisert 13.04.2022

Sosialhjelp og personer fordrevet fra Ukraina

Arbeids- og velferdsdirektoratet omtaler situasjoner der flyktninger fra Ukraina kan ha rett til sosialhjelp etter sosialtjenesteloven.


Publisert 11.03.2022

Sosialhjelp og overgangsperiode etter Brexit for britiske borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på spørsmål om sosialhjelp og dokumentasjon av lovlig opphold for britiske borgere i overgangsperioden etter Brexit.


Publisert 11.03.2022

Har endringer i bilstønadsforskriften betydning for vurdering av stønad etter sosialtjenesteloven?

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer på dette i brev av 2. mars 2022.


Publisert 11.03.2022

Depositumsgaranti fra private tilbydere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Statsforvalteren i Trøndelag som gjelder hvorvidt kjøp av privat depositumsgaranti er å anse som en annen mulighet som må benyttes før økonomisk stønad.


Publisert 11.03.2022

Økonomisk stønad over en lengre periode til personer uten lovlig opphold

Personer uten lovlig opphold i Norge har som utgangspunkt kun rett på opplysning, råd og veiledning. Dette er med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2.


Publisert 10.03.2022

Lovtolkninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids -og velferdsdirektoratet har kommet med uttalelser om bruk av kreditt til livsopphold, stønad til britiske borgere etter Brexit, ansvarsforhold ved bruk av omvendt voldsalarm og om innfrielse av depositumsgaranti er et enkeltvedtak.  


Publisert 10.03.2022

Utbetalingshyppighet og muligheten til å klage

De som får sosialhjelp kan klage på hvordan stønadsbeløpet blir delt opp i den perioden de mottar sosialhjelp.


Publisert 06.03.2022

Vedtak og klagesaker om refusjon – sosialtjenesteloven § 26

Vi har laget et skriv som gir veiledning om hvordan Nav-kontorene kan behandle saker om refusjon i etterbetalte ytelser fra folketrygden.


Publisert 06.03.2022

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2022

Rundskrivet er utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.