Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 26.06.2023

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Fra 1. september 2022 skal Nav ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. juli 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. juli 2023.


Publisert 25.05.2023

Endring i EØS-veilederen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort en endring i «Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere».


Publisert 09.05.2023

Økonomisk stønad til kjøp av bil

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om økonomisk stønad til kjøp av bil.


Publisert 11.04.2023

Brev og avklaringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 2023

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2023 kommet med flere brev og avklaringer som gjelder tolkning av sosialtjenesteloven og tilgrensende lovverk. Vi legger ut de fleste brevene vi har mottatt hittil i 2023. I tiden framover vil vi fortløpende legge ut nye brev.


Publisert 02.01.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. januar 2023.


Publisert 16.12.2022

Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


Publisert 09.09.2022, Sist endret 15.11.2022

Barnetrygd skal ikke regnes med i sosialhjelpen

Sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd om vurdering av stønad til familier, ble endret med virkning fra 1. september 2022. Kommunene skal fra 1. september vurdere søknader om økonomisk stønad uten å ta hensyn til barnetrygd.  


Publisert 13.04.2022

Sosialhjelp og personer fordrevet fra Ukraina

Arbeids- og velferdsdirektoratet omtaler situasjoner der flyktninger fra Ukraina kan ha rett til sosialhjelp etter sosialtjenesteloven.


Publisert 11.03.2022

Sosialhjelp og overgangsperiode etter Brexit for britiske borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på spørsmål om sosialhjelp og dokumentasjon av lovlig opphold for britiske borgere i overgangsperioden etter Brexit.


Publisert 11.03.2022

Har endringer i bilstønadsforskriften betydning for vurdering av stønad etter sosialtjenesteloven?

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer på dette i brev av 2. mars 2022.