Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.06.2024

To uttalelser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om barnetrygd og økonomisk stønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om barnetrygd fra utlandet og etterbetaling av barnetrygd som gjelder perioden før 1. september 2022 skal holdes utenfor beregningen av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.


Publisert 09.01.2024

Nye statlege rettleiande retningsliner for økonomisk stønad for 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert dei statlege rettleiande retningslinene for økonomisk stønad, som gjeld frå 1. januar 2024.


Publisert 29.06.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. juli 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. juli 2023.


Publisert 25.05.2023

Endring i EØS-veilederen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort en endring i «Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere».


Publisert 09.05.2023

Økonomisk stønad til kjøp av bil

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om økonomisk stønad til kjøp av bil.


Publisert 11.04.2023

Brev og avklaringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 2023

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2023 kommet med flere brev og avklaringer som gjelder tolkning av sosialtjenesteloven og tilgrensende lovverk. Vi legger ut de fleste brevene vi har mottatt hittil i 2023. I tiden framover vil vi fortløpende legge ut nye brev.


Publisert 02.01.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. januar 2023.


Publisert 16.12.2022

Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


Publisert 09.09.2022, Sist endra 15.11.2022

Barnetrygd skal ikke regnes med i sosialhjelpen

Sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd om vurdering av stønad til familier, ble endret med virkning fra 1. september 2022. Kommunene skal fra 1. september vurdere søknader om økonomisk stønad uten å ta hensyn til barnetrygd.  


Publisert 13.04.2022

Sosialhjelp og personer fordrevet fra Ukraina

Arbeids- og velferdsdirektoratet omtaler situasjoner der flyktninger fra Ukraina kan ha rett til sosialhjelp etter sosialtjenesteloven.