Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 17.03.2023

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.01.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad, gjeldende fra 1. januar 2023.


Publisert 16.12.2022

Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


Publisert 09.09.2022, Sist endra 15.11.2022

Barnetrygd skal ikke regnes med i sosialhjelpen

Sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd om vurdering av stønad til familier, ble endret med virkning fra 1. september 2022. Kommunene skal fra 1. september vurdere søknader om økonomisk stønad uten å ta hensyn til barnetrygd.  


Publisert 13.04.2022

Sosialhjelp og personer fordrevet fra Ukraina

Arbeids- og velferdsdirektoratet omtaler situasjoner der flyktninger fra Ukraina kan ha rett til sosialhjelp etter sosialtjenesteloven.


Publisert 11.03.2022

Sosialhjelp og overgangsperiode etter Brexit for britiske borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på spørsmål om sosialhjelp og dokumentasjon av lovlig opphold for britiske borgere i overgangsperioden etter Brexit.


Publisert 11.03.2022

Har endringer i bilstønadsforskriften betydning for vurdering av stønad etter sosialtjenesteloven?

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer på dette i brev av 2. mars 2022.


Publisert 11.03.2022

Depositumsgaranti fra private tilbydere

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Statsforvalteren i Trøndelag som gjelder hvorvidt kjøp av privat depositumsgaranti er å anse som en annen mulighet som må benyttes før økonomisk stønad.


Publisert 11.03.2022

Økonomisk stønad over en lengre periode til personer uten lovlig opphold

Personer uten lovlig opphold i Norge har som utgangspunkt kun rett på opplysning, råd og veiledning. Dette er med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2.


Publisert 10.03.2022

Lovtolkninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids -og velferdsdirektoratet har kommet med uttalelser om bruk av kreditt til livsopphold, stønad til britiske borgere etter Brexit, ansvarsforhold ved bruk av omvendt voldsalarm og om innfrielse av depositumsgaranti er et enkeltvedtak.  


Publisert 10.03.2022

Utbetalingshyppighet og muligheten til å klage

De som får sosialhjelp kan klage på hvordan stønadsbeløpet blir delt opp i den perioden de mottar sosialhjelp.