Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.06.2024

Barnepensjon og deltakelse i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om personer som mottar barnepensjon etter folketrygdloven kan ha rett på deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, og om det er mulig å samordne barnepensjonen med kvalifiseringsstønad.


Publisert 02.02.2024

Endring i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad og satser i barnetillegget

Satsen for barnetillegg til kvalifiseringsstønad øker fra 1. januar 2024, og det er gjort en endring i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.


Publisert 20.12.2023

Flere deltar i kvalifiseringsprogrammet i Vestfold og Telemark

De siste årene har det vært en økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Vestfold og Telemark, og denne økningen har fortsatt i 2023. Ved utgangen av oktober 2022 var det totalt 534 deltakere i Vestfold og Telemark, mens de ferskeste tallene viser et deltakerantall på 652 per 31. oktober 2023.


Publisert 14.07.2023

Forsikring av deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer opp spørsmål knyttet til forsikring av deltakere i kvalifiseringsprogrammet.  


Publisert 06.03.2022

Betaling for utdanning i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har avklart at Nav må betale for utdanninga når den inngår som del av eit kvalifiseringsprogram, sjølv om deltakaren kan få finansiering i Lånekassa.