Rettane til menneske med nedsett funksjonsevne

Oppdatert 09.07.2024

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motverke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Eit prosjekt i perioden 2023–2025 skal gjere kommunar og Statsforvaltaren betre rusta til å bruke konvensjonen i sitt daglege arbeid. 

Personar med funksjonsnedsettingar blir oftare enn andre utsette for brot på menneskerettane. Målet til regjeringa er at alle skal vere likestilte i samfunnet. Alle skal kunne delta, bidra og leve frie, sjølvstendige liv. 

Norske kommunar har ei plikt til å følgje menneskerettskonvensjonane som Noreg har slutta seg til, mellom anna CRPD. Statsforvaltaren og kommunane skal jobbe aktivt for å nå likestilling for personar med funksjonsnedsetting.

Kompetansen skal opp

I 2023 starta eit nasjonalt prosjekt som skal få Statsforvaltaren og kommunane til å innarbeide CRPD i oppgåvene sine. Målet er at kommunane og statsforvaltarane skal få auka kompetanse om korleis dei kan oppfylle menneskerettane for personar med funksjonsnedsetting.

CRPD skal brukast aktivt hos statsforvaltarane og i kommunane, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal vere synleg i saksbehandlinga av saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting og vere rettleiande når vi utformar og yter tenester til denne gruppa.

Statsforvaltaren skal hjelpe kommunane

Statsforvaltaren skal hjelpe kommunane gjennom kompetansehevande tiltak og rettleiing når det gjeld bruken av CRPD. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laga ein rettleiar om CRPD, som kan vere til god hjelp for kommunane og vise veg når det gjeld korleis konvensjonen skal brukast. Det er også laga teikningar og filmar som kan brukast til refleksjon, desse er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Alle kommunar skal vere med innan 2025

Bufdir har mål om at alle kommunar skal vere involverte i prosjektet, gjennom opplæring frå Statsforvaltaren i løpet av prosjektperioden 2023–2025. Kommunane bestemmer sjølv korleis dei ønskjer å organisere arbeidet i samband med den nasjonale utrullinga av CRPD-prosjektet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.06.2024

Nyhetsbrev om CRPD- prosjektet i Vestfold og Telemark

Kommunene og fylkeskommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).


Publisert 15.03.2024

E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold

Introduksjonskurset er nyttig for ansatte og ledere i kommunene og i andre offentlige virksomheter, og tar utgangspunkt i lovpålagte oppgaver.


Publisert 26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


Publisert 15.02.2024

Gratis kurs i universell utforming for planleggere i kommunen

E-læringskurset er laget for å gi en bedre forståelse for hvorfor universell utforming er så viktig, og hvordan planleggere, drifstansvarlige og andre i kommunen kan ta i bruk metodikk og verktøy i arbeidshverdagen. 


Publisert 19.01.2024

CRPD-utvalgets rapport er overlevert regjeringen

Kultur og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Utvalget la fram utredningen sin 15. januar 2024.