Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvaltaren skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Statsforvaltaren vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Statsforvaltaren skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Statsforvaltaren kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.11.2018, Sist endra 01.11.2021

Studietur på svenske turveger

Den ni mil lange Klarälvbanan ble asfaltert sykkelveg da toget sluttet å gå gjennom frodig natur i Vârmland. Og i Uddevalla laget kommunen en svært populær strandpromenade. Vi telemarkinger måtte bare dra på studietur!


Publisert 29.11.2018, Sist endra 25.01.2023

Evjudalen i Bø – ein grøn og tilgjengeleg sentrumspark

Bø kommune satsar på utvekling av sentrum, mellom anna med betre tilhøve for gåande og syklistar. Universelt utforma turvegar er viktig for å nå alle innbyggjarane.


Publisert 29.11.2018, Sist endra 02.11.2021

Rapport om turvegar med universell utforming

Sidan 2012 har alle kommunane i Telemark samarbeida om å utvikle gode og tilgjengelege sentrumsnære turvegar.


Publisert 29.11.2018, Sist endra 02.11.2021

Fyresdal opna park i særklasse

Fredag 5. mai var det offisiell opning av Hamaren Aktivitetpark i Fyresdal sentrum i Vest-Telemark. Ei storslått markering på folkeleg vis. Og «Førsdølingane» har god grunn til å være stolte. For dette er praktisk og flott! Denne parken gjer friluftsliv og sosiale møtestadar tilgjengeleg for alle.


Publisert 29.11.2018, Sist endra 02.11.2021

Innovasjonspris for landskapsarkitektur i Fyresdal

Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 i kategorien landskapsarkitektur er tildelt Hamaren Aktivitetspark. Prisen ble gitt til Fyresdal kommune og Faun Naturforvaltning AS av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.


Publisert 29.11.2018, Sist endra 02.11.2021

Gammal jernbane blei gang- og sykkelveg

Torsdag 9. november var ein stor dag for Neslandsvatn i Drangedal. Da opna den nye gang- og sykkelvegen i sporet der toget til Kragerø ein gong gjekk. Det var folksomt på «Banen» den dagen.


Publisert 29.11.2018, Sist endra 02.11.2021

Studietur om turvegar på nedlagte jernbanar

Når jernbanen endrar seg og leggjer ned togspor ligg det att solide samferdselsanlegg gjennom ofte små stadar og spanande natur. Korleis kan samfunnet best nytta slike tidlegare store investeringer?