Legar i spesialisering (LIS) og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 08.04.2024

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Legar i spesialisering

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

Statsforvaltaren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre eit tilstrekkeleg tal LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta. Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr kurs og grupperettleiing for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • Grupperettleiing for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Vis meir

Registrering av LIS1(lege i spesialisering del 1)
For å kunne følge opp LIS1-legene (turnuslegene) i kommunehelsetjeneste med kurs og veiledning, må Statsforvalteren vite hvem de er. Dette er også viktig for at kommunene i Vestfold skal kunne få refusjon for utgiftene sine til stillingene som LIS1, derfor må de registreres hos oss. Les mer her.

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) - Aktiviteter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arrangerer obligatorisk kurs i akutt- og legevaktmedisin for LIS1 (turnusleger) i kommunehelsetjenesten hvert halvår. Det arrangeres to kurs i halvåret, ett for LIS1 i Vestfold og ett for LIS1 i Telemark. Kurset i Telemark er lagt til et av hotellene i Telemark, for tiden Bø Hotell. Egen invitasjon blir sendt direkte til LIS1 i fylkene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 i Telemark og i Vestfold. Informasjon om kurs legges ut på nettsiden under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt ut straks program er klart.

Vi har også ansvar for å tilby gruppeveiledning til LIS1 som er ansatt i kommunene i Vestfold og i Telemark. Hver enkelt blir kontaktet direkte av gruppeveilederen før oppstart og får også tilsendt informasjon.

Turnusfysioterapeuter i kommunene i Vestfold og i Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer hvert halvår. Den enkelte kandidat blir kontaktet direkte. Se også vår kurs- og konferansekalender.

Husk å levere reiseregning

Er du lege i spesialisering del 1 eller turnusfysioterapeut i Vestfold eller i Telemark, skal du sende regning på denne måten:

Du må bruke Selvbetjeningsportalen i DFØ. Ved oppstart av tjenesten i kommune skal du ha fått informasjon fra oss om hvordan dette skal gjøres. Det er viktig at du sender inn personopplysninger via Send sikker melding-funksjonen. 

NB! Vi dekker reiseutgiftene for rimelig og rask reisemåte, men gir ikke nattillegg eller kostgodtgjørelse. Ta vare på kvitteringer og legg de ved. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.