Legar i spesialisering (LIS) og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 13.12.2021

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. Legar som var tilsette eller hadde fått tilbod om turnusstilling etter gammal ordning før 1. mars 2017 er dei siste som gjennomfører turnusteneste. 

Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (Nord-Noreg, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr grupperettleiing og kurs for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for legar i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-legar i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1-legar i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Statsforvaltaren refunderer reiseutgifter du har hatt i samband med kurs og rettleiing. 

Vis meir

Registrering av LIS1 (lege i spesialisering del 1)
For å kunna følge opp LIS1-legene (turnuslegene) i kommunehelsetjeneste med kurs og rettledning må Statsforvalteren vite hvem de er. Dette er også viktig for at kommunene i Vestfold skal kunne få refusjon for utgiftene sine til stillingene som LIS1, derfor må de registreres hos oss. Les mer her.

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) - Aktiviteter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arrangerer obligatorisk kurs i akutt- og legevaktsmedisin for LIS1 (turnusleger) i kommunehelsetjenesten hvert halvår. Det arrangeres to kurs i halvåret, ett for LIS1 i område Vestfold og ett for LIS1 i område Telemark. Kurset i område Telemark er lagt til Seljord. Informasjon om kurs i hhv Vestfold og Telemark blir lagt på ut nettsiden vår under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt direkte til LIS1 i fylket.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 i Telemark og Vestfold. Informasjon om kurs legges ut på nettsiden under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt ut straks program er klart.

Vi har også ansvar for å tilby gruppeveiledning til LIS1 som er ansatt i kommunene i Vestfold og Telemark. Hver enkelt blir kontaktet direkte av gruppeveilederen før oppstart og får også tilsendt informasjon.

Turnusfysioterapeuter i kommunene i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer hvert halvår. Den enkelte kandidat blir kontaktet direkte. Se også vår kurs- og konferansekalender.

Husk å levere reiseregning

Er du lege i spesialisering del 1 eller turnusfysioterapeut i Vestfold og Telemark, skal du sende regning på denne måten:

Du må bruke reiserekning fra nettsidene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Ved oppstart av tjenesten i kommune skal du ha fått informasjon fra oss om hvordan dette skal gjøres. 

NB! Vi dekker reiseutgiftene for rimelig og rask reisemåte, men gir ikke nattillegg eller kostgodtgjørelse. Ta vare på kvitteringer og legg de ved. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.