Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 15.06.2023

Samleside – tilskudd ved produksjonssvikt og tørken 2023

Her finner du lenker til informasjon i forbindelse med forsommertørken.


Publisert 22.05.2023

Nytt digitalt meldesystem for produksjonssvikt

Jordbruksføretak kan no melda mogeleg klimaskade via Altinn.


Publisert 02.05.2023

Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for perioden 2023–2026

Nytt RMP for jordbruket i Agder er nå fastsatt og ny forskrift trått i kraft – store endringer.


Publisert 14.04.2023

Godt oppmøte til RMP og pizza

Bønder fikk informasjon om endringer i regionalt miljøprogram gjennom tre informasjonsmøter.


Publisert 09.03.2023

Stabile tall for jordbruket i Agder

Søknadene om produksjonstilskudd i 2022 viser lite endring i antall husdyr og dekar fra året før.


Publisert 20.02.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.


Publisert 16.02.2023

Produksjonstilskot i jordbruket utbetalt

1812 søkjarar i Agder får til saman 612 mill. kr i ordinært produksjons- og avløysartilskot for 2022.


Publisert 25.01.2023

Forsiktig optimisme på Sørlandssamlinga 2023

Nærmere 300 bønder og andre med tilknytning til jordbruket deltok på Sørlandssamlinga 13.–14. januar.


Publisert 26.09.2022

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 


Publisert 17.08.2022

Luking av landøyda monner!

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.