Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 28.06.2022

Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.


Publisert 24.06.2022

Jordbrukets beredskapsforum hadde møte om forsyningssituasjonen

Over 15 aktører fra landbruksnæringen i Agder var samlet 10. juni.


Publisert 23.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.


Sist endra 10.06.2022

Bekjemp planten landøyda!

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.


Publisert 04.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021

Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk – flere storfe.


Publisert 16.02.2022

Dramatisk kostnadsvekst for jordbruket i Agder

Jordbrukets beredskapsforum fikk tegnet et utfordrende bilde av forsyningssituasjonen og mange bønders likviditet i sitt møte 14. februar.


Publisert 11.02.2022

Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte

For å bli med på første utbetalingsrunde, må innmeldingen skje innen 17. februar.


Publisert 10.02.2022

Bekymret for veterinærdekningen

Jordbrukets beredskapsforum, aktuelle kommuner og Statsforvalteren har møter.


Publisert 26.01.2022

Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere

Vi har regnet på hvordan foreslåtte endringer i krav til spredeareal for husdyrgjødsel vil slå ut i Agder.


Publisert 26.01.2022

Bruken av SMIL-midlene i 2021

5 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2021.