Husdyr

Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det i underkant av 900 000 storfe (mjølkekyr, ammekyr, ungkyr og kalvar), over 800 000 vinterfora sauer, over 1,4 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 73 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar – som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit) – utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Du finn meir informasjon om husdyrkonsesjon på nettstaden til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordningar og tilskot

Statsforvaltaren har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Statsforvaltaren er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Statsforvaltaren om kompensasjon dersom du avviklar før denne fristen. Søknadskjemaet ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Vis meir


Publisert 20.06.2024

Beitenæring på tå hev før beiteslipp

Observasjoner av jerv i Setesdal-Ryfylkeheiene i Valle og Bykle.


Publisert 31.01.2024, Sist endra 04.03.2024

Ringorm påvist i Vestfold – kontaktbesetninger i Agder

Ringorm er en soppinfeksjon i huden, blant annet på storfe. Oppdatering 01.03.2024: Det ble ikke påvist ringorm i kontaktbesetningene i Agder. Båndleggingene oppheves.


Publisert 22.06.2023

Bill.merk «Veterinær søkes»

Tiden er over for «billett-merk»-annonser i avisene, og tiden er snart over for den alltid tilgjengelige veterinæren på hjul til alle døgnets tider.


Publisert 30.06.2022

Tilskudd til drift av seter – nytt RMP-tiltak i Agder fra 2022

For foretak med melkeproduksjon i minst fire uker per sesong på et historisk seteranlegg – gjelder ikke dagens fellesbeiter i Agder.


Publisert 30.06.2022

Fra pelsdyr til bier

Etter vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, måtte John Georg Songedal se seg om etter en ny produksjon.


Publisert 28.03.2022

Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft

Pelsdyroppdretterne kan nå sende krav om erstatning etter det nye regelverket.


Publisert 25.06.2021

Lokal ressursutnytting med digitalt gjerde på skogsbeite

– Det første jeg gjør om morgenen er å sjekke hvor sauene er – på mobilen, sier Christian Espegren.


Publisert 25.05.2020

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.


Publisert 13.12.2019

Stor interesse for fjøs bygd i tre

Mange på åpning av nytt fjøs på Evje 12. desember – kurs om landbruksbygg i tre 21. januar.


Publisert 28.06.2019

Åpen yngelråte igjen – hva nå?

Sanering på en bigård i Aust-Agder. Likevel: Vi trenger flere bier og mer honning!