Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 20.12.2021

Laber interesse for å søke tilskudd til drenering av jordbruksjord i 2021

Agderkommunene har hatt totalt 6,6 mill. kr til disposisjon til drenering i 2021, men kun 1,9 mill. ble innvilget.


Publisert 17.12.2021

Klimarådgiving i regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2021

I Agder har 12 gårdbrukere søkt om tilskudd til klimarådgiving i 2021.


Publisert 10.09.2021

Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.


Publisert 08.07.2021

Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.


Publisert 25.06.2021

Lokal ressursutnytting med digitalt gjerde på skogsbeite

– Det første jeg gjør om morgenen er å sjekke hvor sauene er – på mobilen, sier Christian Espegren.


Publisert 23.06.2021

Landøyda – et økende problem

Planten er giftig for storfe og hest. Utbredelsen på Agder øker, og næringen gjør tiltak.


Publisert 23.06.2021

Utvalgt kulturlandskap Fjotland?

Kan og vil deler av Fjotland i Kvinesdal kommune bli et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket?


Publisert 22.06.2021

Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris

Kulturlandskapsprisen for Agder 2021 gikk til Reinert Kjølleberg.


Publisert 07.05.2021

Nye funksjoner i Gårdskart – webinar

NIBIO arrangerer åpent webinar om blant annet tegning, redigering og deling i Gårdskart.


Publisert 09.03.2021

Stabile tall for Agder-jordbruket i 2020

Produsenter, arealtall for ulike vekster, dyretall og leveranser.