Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekst  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2022 på  0,85 millioner kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.08.2022

Interregprosjektet "Skoglig anpassning för et ändrat klimat" er ferdigstilt

Prosjektet «Skoglig anpassning för et ändrat klimat» er nå ferdig. Prosjektet har vært et interregprosjekt i perioden 2018-2022 mellom skogbruket i Midt-Norge og skogbruket i Midt-Sverige.


Publisert 24.05.2022

Nytt regionalt skog- og klimaprogram for Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag har nå fastsatt et nytt skog- og klimaprogram (RSK) for Trøndelag som gjelder fra 2022 til og med 2024. RSK gir en oversikt over status og utfordringer for skogbruket i Trøndelag, sett fra statsforvalterens perspektiv. Det nye skog- og klimaprogrammet er en revisjon av RSK 2019-2021.


Publisert 24.03.2022

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. mai 2022.


Publisert 09.02.2022

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. 2021 ble et år preget av Covid19-pandemien, også i skogbruket, med mangel på arbeidskraft og ekstraordinære tilskuddsordninger. Avvirkningen gikk opp, mens skogkulturaktiviteten gikk ned sammenliknet med 2020.


Publisert 19.01.2022

Skogbruket i Trøndelag må ta mer miljø- og klimahensyn

Statsforvalteren i Trøndelag har avdekt, og mottatt en rekke tips om, flere miljøavvik knyttet til skogsdriften i fylket. Statsforvalteren mener skogeiere, entreprenører og tømmerkjøperne må ta mer miljøhensyn.


Publisert 19.12.2021

Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag

Landbruksdirektoratet slår fast at vannressursloven § 11 (om kantvegetasjon) også gjelder skogbruksaktivitet, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig.


Publisert 29.11.2021

Resultater fra overvåkninga av stor granbarkbille 2021

Kommuner i hele Norge fanger barkbiller i feller etter et standardisert opplegg og melder inn fangstene til NIBIO. Slik får vi verdifull informasjon om hvordan bestanden av stor granbarkbille (Ips typographus) utvikler seg. Denne arten er en naturlig del av økosystemet i skogen, men om bestandsstørrelsen blir veldig stor, kan friske grantrær angripes, noe som påfører skogeierne store økonomiske tap. Nå er rapporten fra barkbilleovervåkninga 2021 klar.


Publisert 12.11.2021

Legger føringer for skogbruket

I disse dager revideres regional skog- og klimaprogram (RSK). Skog- og klimaprogrammet vil legge føringer for prioriteringer og de økonomiske virkemidlene som Statsforvalteren rår over i tiden fremover.


Publisert 04.11.2021

Ta i bruk midlene i skogfondet!

Trønderske skogeiere har over 223 millioner kroner stående i skogfond. Skogfond skal sikre skogeierne penger til å investere i egen skog, men nå vokser fondet år for år. 


Publisert 06.07.2021

Nytt barkbillevarsel

Hver måned i barkbillesesongen fastsetter Landbruksdirektoratet et barkbillevarsel, som viser faren for utbrudd i ulike landsdeler. Skogeiere og andre aktører i skogbruket bør sjekke dette varselet, og vurdere tiltak dersom varselet viser stor fare for utbrudd av stor granbarkbille i regionen.