Skogbruk

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekt  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2021 på  0,95 millioner kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.11.2021

Legger føringer for skogbruket

I disse dager revideres regional skog- og klimaprogram (RSK). Skog- og klimaprogrammet vil legge føringer for prioriteringer og de økonomiske virkemidlene som Statsforvalteren rår over i tiden fremover.


Publisert 04.11.2021

Ta i bruk midlene i skogfondet!

Trønderske skogeiere har over 223 millioner kroner stående i skogfond. Skogfond skal sikre skogeierne penger til å investere i egen skog, men nå vokser fondet år for år. 


Publisert 06.07.2021

Nytt barkbillevarsel

Hver måned i barkbillesesongen fastsetter Landbruksdirektoratet et barkbillevarsel, som viser faren for utbrudd i ulike landsdeler. Skogeiere og andre aktører i skogbruket bør sjekke dette varselet, og vurdere tiltak dersom varselet viser stor fare for utbrudd av stor granbarkbille i regionen.


Publisert 09.02.2021

Tildeling av tilskuddsmidler til kommunene til skogbrukstiltak 2021

Statsforvalteren i Trøndelag har tildelt kommunene 27,5 millioner kr i tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i 2021.


Publisert 02.02.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2021 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2021.


Publisert 19.11.2020

Ny hovedplan for skogbruksplanlegging med MIS fastsatt

Fylkesmannen i Trøndelag har nylig fastsatt ny hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer for Trøndelag for perioden 2021-2030


Publisert 20.10.2020

Skoghelsa i Norge

NIBIO kom nylig med en rapport om skogens helsetilstand i Norge i 2019. Sørover i Europa pågår en omfattende skogdød som følge av klimaendringer og skadeinsekter, men tilstanden i Norge og Trøndelag er heldigvis bedre.


Publisert 22.06.2020

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Nytt og midlertidig tilskudd til skogeierne er innført for å oppretteholde hogsten i 2020.


Publisert 07.05.2020

Innspill til revisjon av PEFC Skogstandard

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt innspill til revisjonen av PEFC Skogstandard.


Publisert 17.04.2020

Oppsøkende virksomhet og smittevern

Prosjektet Skogsatsing i Trøndelag har, i samråd med Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, utarbeidet en veiledning for prosjektets oppsøkende aktivitet i forbindelse med konrona-utbruddet.