Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2021

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. 2021 ble et år preget av Covid19-pandemien, også i skogbruket, med mangel på arbeidskraft og ekstraordinære tilskuddsordninger. Avvirkningen gikk opp, mens skogkulturaktiviteten gikk ned sammenliknet med 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2023

Planting

I 2021 ble det plantet 4,1 millioner planter (derav 200 000 planter til suppleringsplanting), i all hovedsak granplanter. Det er en nedgang på 18% fra 2020. Plantinga var også lavere enn i normalåret 2019, til tross for et ekstraordinært plantetilskudd på 1.50,- per plante som skulle kompensere for høyere plantekostnader på grunn av den vanskelige arbeidskraftsituasjonen. Koronatilskuddet gjaldt kun vårplanting. Fra 2019 til 2020 var den en stor økning i andelen skogeiere som plantet selv, og andelen egenaktive økte videre i 2021. De mange skogeierne som plantet selv eller leide inn egne arbeidsfolk klarte ikke å fullt ut kompensere for at de store aktørene hadde problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til vårplantinga, på grunn av at grensene var stengt for utenlandske plantelag.

Skogkultur, veg og avvirkning

Markberedningen gikk litt opp fra 2020 til 2021, men er fortsatt på et veldig lavt nivå, med bare 2200 dekar. Ungskogpleien gikk ned med 17% fra 2020 til 2021, til 22 000 dekar. Det er det laveste nivået siden 2000, hvis man ser bort fra 2003, hvor det ikke var tilskudd til ungskogpleie. Utført ungskogpleie i Trøndelag har vært synkende siden 2014, og er mye lavere enn behovet. Ungskogpleie er viktig for å sikre god virkeskvalitet og stabilitet i framtidsskogen. Det var også en nedgang ferdigstilte skogsbilveger og traktorveger sammenliknet med året før. Avvirkningen gikk opp i 2021, og siden 2000 har det bare i 2014 og 2015 vært høyere avvirkning enn i fjor. Økningen i avvirkninga skyldes delvis de gode tømmerprisene i 2021, som er de høyeste som noen gang er målt i nominelle kroner.

Hvor er tallene hentet fra?

Når en skogeier gjør et tiltak i skogen, f.eks. nyplanting, melder han inn tiltaket og får refundert kostnaden fra skogfondet. I tillegg til de offisielle tallene basert på Skogfondsordningen, vil det alltid være en liten andel skogeiere som ikke melder inn tiltaket via Skogfondsordningen av ulike årsaker. Det vil i hovedsak dreie seg om mindre tiltak, og derfor ha liten innvirkning på statistikken. Vi samler statistikken i en exceltabell, hvor man i tillegg til statistikk på fylkesnivå kan se statistikk på kommune- og regionnivå. Exceltabellen med statistikken finner du under dokumenter på høyre side av denne artikkelen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.