Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekst  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2022 på  0,85 millioner kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2021 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2021.


Publisert 20.10.2020

Skoghelsa i Norge

NIBIO kom nylig med en rapport om skogens helsetilstand i Norge i 2019. Sørover i Europa pågår en omfattende skogdød som følge av klimaendringer og skadeinsekter, men tilstanden i Norge og Trøndelag er heldigvis bedre.


Publisert 22.06.2020

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Nytt og midlertidig tilskudd til skogeierne er innført for å oppretteholde hogsten i 2020.


Publisert 07.05.2020

Innspill til revisjon av PEFC Skogstandard

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt innspill til revisjonen av PEFC Skogstandard.


Publisert 17.04.2020

Oppsøkende virksomhet og smittevern

Prosjektet Skogsatsing i Trøndelag har, i samråd med Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, utarbeidet en veiledning for prosjektets oppsøkende aktivitet i forbindelse med konrona-utbruddet.


Publisert 17.04.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for å gi et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. 


Publisert 13.09.2019

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019

8 millioner kr øremerket til miljøtiltak i skog i 2019


Publisert 07.02.2019

32 millioner kr i tilskuddspotten 2019

Fordeling av tilskuddsmidler til fylkene er gjort og Trøndelag får i 2019  omlag 32 millioner kr for å støtte skogeiere som utfører utvalgte skogbrukstiltak.


Publisert 30.01.2019

Regionalt skog- og klimaprogram for Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) for perioden 2019-2021.


Publisert 26.11.2018

Tiltak for å ivareta håndtering av miljøverdier i kalkskog i Steinkjer

Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt for hogst i 6 spesielt viktige kalkskoglokaliteter i Steinkjer kommune. Forhåndsvarsling av dette er nå sendt til de 22 berørte grunneierne.