Legger føringer for skogbruket

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Mostphotos.com.

I disse dager revideres regional skog- og klimaprogram (RSK). Skog- og klimaprogrammet vil legge føringer for prioriteringer og de økonomiske virkemidlene som Statsforvalteren rår over i tiden fremover.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.11.2021

Dagens regionalt klima- og skogprogram løper ut dette året, etter at den ble innført 2019. Av den grunn har Statsforvalteren den siste tiden arbeidet med å revidere programmet. Det nærmer seg sluttføring av et nytt klima- og skogprogram.

I føringene for utarbeidelse av RSK går det frem at RSK skal omfatte ordningene for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og tilskudd til skogsvegbygging, samt til drift i vanskelig terreng og annet.

-Programmet skal inneholde en kortfattet beskrivelse av status og regionale utfordringer på disse områdene og strategier og tiltak om hvordan utfordringene skal møtes. Dette innebærer blant annet hvordan de økonomiske virkemidlene bør brukes. Programmet skal bygge opp under et aktivt og bærekraftig skogbruk, for økt verdiskaping og klimabidrag, sier Arne Rannem som er fylkesskogmester i seksjon skogbruk og arealforvaltning hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Tre hovedutfordringer

Hovedutfordringene i det nye programperioden skiller seg ikke vesentlig fra forrige programperiode, men noen endringer og forsterkninger blir det.

Det er i hovedsak tre hovedutfordringer som skisseres i kommende RSK:

  • Skogbruket står i fare for å bygge ned ressursene
  • Tilgangen til hogstmoden skog i Trøndelag er krevende
  • Ivaretakelsen av alle miljøhensyn

Den siste tiden viser statistikken at store skogareal går til andre formål, som f.eks. nydyrking eller beiting. Samtidig er ikke foryngelsen optimal og en del skog hugges for tidlig.


Klimaendringene gjør det vanskeligere å få tak i skog som fra før er vanskelig tilgjengelig. Lite tele i bakken og lite snø gjør at næringa står i fare for å bli en «barmarks-næring».

For å ivareta miljøhensyn stiller det offentlige krav til næringa i form av lover og retningslinjer. I tillegg har næringen en egen sertifiseringsordning som skal sikre at avvirkning skjer på en mest mulig skånsom måte.

-Vi ser dessverre fra tid til annen at næringa ikke lever opp til kravene som er stilt. Tømmer er ferskvare og Industrien krever leveranser hele året. Men skogdrifta må likevel skje på en måte som er i tråd med de miljøkravene som gjelder. Dette handler ofte om klimatilpassing i praksis, avslutter Rannem.

Ny RSK fastsettes av Statsforvalteren i Trøndelag før nyttår.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.