Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. mai 2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.03.2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.
Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om rapportering og egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel. Tilskuddspotten for 2022 er inntil kr 400.000.

Statsforvalteren i Trøndelag vil i 2022 gi prioritet til søknader som tematisk ligger innenfor et eller flere av de tre innsatsområende i Regionalt skog- og klimaprogram 2022-2024 (under utarbeidelse):

  • Framtidig virkesproduksjon, karbonopptak, og -lagring
  • Tilgang på hogstmoden skog på kort sikt
  • Ivaretakelse av miljøhensyn

Statsforvalteren i Trøndelag vil i utgangspunktet ikke forplikte oss til medfinansiering med rentemidler i langvarige prosjekter, men særlig gode prosjekter kan likevel vurderes. Det oppfordres til å avgrense søknadene til å omhandle tiltak som skal gjennomføres i 2022 og 2023.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  • enkel fremdriftsplan
  • informasjon om prosjektorganisering
  • kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • søknadsbeløp
  • plan for rapportering og hvordan resultatene skal formidles

Søknad sendes innen 1. mai 2022 til:
sftlpost@statsforvalteren.no
Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2022, refnr 2021/12855".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.


Om skogfond og rentemidler


Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra.


Skogeieren har ikke krav på renter av skogfondet, men rentene brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Bruken av rentemidlene fordeles mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.
Skogfondsordningen og bruk av skogfondets rentemidler reguleres av forskrift om skogfond o.a.


Bruken av de fylkesinntrukne rentemidlene i Trøndelag skjer etter et budsjett godkjent av Landbruksdirektoratet. Rentemidlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter etter søknad. I budsjettet for 2022 er inntil kr 400.000,- av de fylkesinntrukne rentemidlene avsatt til tilskudd som det kan søkes på.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.