Inn på tunet

Velg et bilde over

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene over

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Matmerk for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis meir


Publisert 03.03.2014

Inn på tunet-gårder er kvalitetssikret

Siden 1. januar 2014 er det krav om godkjenning for å kunne kalle gården Inn på tunet-tilbyder og for å få bruke logoen til Inn på tunet. Det er KSL-revisorene som gjennomfører godkjenning og årlig revisjon.


Publisert 03.03.2014

Inn på tunet er tilbud på gårdsbruk

For å kunne bruke betegnelsen Inn på tunet må aktiviteten være knyttet til et gårdsbruk, stort eller lite. Det er ikke definert noen nedre grense på størrelse eller produksjon, men det må være noe jordbruks-, skogbruks- eller hagebruksproduksjon som aktivitetene kan knyttes til.


Publisert 18.02.2014

Fylkesforum for folkehelse

Fylkesmannen i Nordland  og Nordland Fylkeskommune inviterer til konferanse i Bodø 26. - 27. mars 2014 på Rica hotel Bodø. Fristen er utvidet til 5. mars.


Publisert 05.02.2014

Fylkesmannens oppvekstkonferanse: Vårres unga - vårres framtid!


Publisert 10.12.2013

Høgskolekurs Gården som ressurs

Høgskolen i Molde setter opp samlingsbasert kurs i Gården som ressurs. Dette går inn under Inn på Tunet konseptet. Det første kurset er en grunnmodul på 5 studiepoeng, som vil være grunnlag for å kunne bygge på videre med fagspesifikke moduler. Kursavgift og semesteravgift utgjør kr 6 495,-. Oppstart 27.-28. januar. Søknadsfrist er 18. desember.


Publisert 09.12.2013

Status Nordland

Nordland har de senere årene hatt en sterk økning i antall tilbydere av Inn på tunet-tjenester. Her kan du lese om status for Inn på tunet i Nordland og om samvirket Inn på tunet Nordland SA - en sammenslutning av tilbydere i Nordland.

 


Publisert 09.12.2013

Godkjenningsordning

En tilbyder av IPT-tjenester skal være godkjent av Matmerk. Kun godkjente gårder kan markedsføre sitt tilbud som Inn på tunet og bruke logoen. Godkjenningsordningen hjelper kjøperen å ivareta kvalitetskrav


Publisert 09.12.2013

Kunnskapsbank

Her har vi samlet kunnskap som kan være nyttig når du vil lære mer om Inn på tunet. I menyen til høyre finner du en rekke lenker. Vil også anbefale å gå til www.innpatunetloftet.no for oppdatert kunnskap fra de nasjonale pilotprosjektene som gjennomføres i perioden 01.11.2020 - 01.11.2022.


Publisert 09.12.2013, Sist endra 13.09.2021

For tilbydere

Her finner du informasjon om ulike temaer med Inn på tunet-tilbydere og gårdbrukere som målgruppe. Velg temaet du er interessert i ved å klikke på et av bildene under


Publisert 09.12.2013

For kjøpere

Her finner du informasjon for de som bestiller og kjøper Inn på tunet-tjenester. Kjøperne kan være kommuner, NAV, barnevern, psykiatri, skoler, fengselsvesen og private