Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


21.05.2024

Webinar om planvask av kommunale arealplaner

Endring av areal og nedbygging av norsk natur påvirker økosystemer, naturmangfold, klima og landbruket på en negativ måte. I forrige webinar hadde vi arealnøytralitet som tema. Gjennom planvask kan kommunen gjennomgå den vedtatte arealbruken, og tilbakeføre areal som ut fra ny kunnskap og nye føringer ikke bør bygges ut. Planvask kan bidra til at kommunen oppnår arealnøytralitet. Vi inviterer derfor til et webinar som skal handle om planvask av kommunale arealplaner.


14.05.2024

Etablering av møbelforretningar på Håland vil vesentleg tilsidesette omsyna bak den regionale planføresegna om lokalisering av handel

Statsforvaltaren i Rogaland klagar på fylkesutvalet sitt vedtak om å gi samtykke til å fråvike regional planføresegn for å etablere forretning for detaljvarehandel på gnr./bnr. 4/200 i Myrvegen 5 på Håland i Time kommune. Etableringa er i strid med Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, gjeldande kommuneplan for Time kommune og reguleringsplanen for eigedomen, og i konflikt med statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging.


30.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


26.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i eit webinar 30. april.


25.04.2024

Landbruksveier - ny praksis

Alle landbruksveier som er bygd uten tillatelse skal følges opp etter reglene i Plan- og bygningsloven. Endringen skjer etter vedtak i klagesak fra Landbruks- og matdepartementet.   


12.04.2024

Statsforvalteren fremmer innsigelse til nye Veavågen barneskole

Statsforvalteren i Rogaland fremmer innsigelse mot reguleringsplan for Veavågen barneskole på Karmøy på bakgrunn av konsekvenser for natur og klima.


08.04.2024

Byggegrenser i plan er absolutte

Kommunal- og distriktsdepartementet har nylig publisert to tolkningsuttalelser om byggegrenser. I uttalelsene legger departementet til grunn at byggegrenser fastsatt i plan angir yttergrensen for hvor et tiltak omfattet av pbl. § 1-6 kan plasseres. Statsforvalteren vil følge opp departementets forståelse.  


21.03.2024

Klagesak: Statsforvaltaren gjer avslag på søknad om å dele frå fleire utmarksparsellar i strid med arealføremål og førebod mot tiltak i strandsona.

Øygarden kommune fatta 17. april 2023 vedtak om å gje løyve og dispensasjon til frådeling av om lag 550 831 m² areal til Naturgassparken Vest AS. Etter klage frå Statsforvaltaren i Vestland gjer Statsforvaltaren i Rogaland om løyve til eit avslag.


18.03.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen i Sandnes kommune vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn. Ein lokalitet med trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og fyllinga ville medført store klimagassutslepp, skriv departementet i vedtaket.


04.03.2024

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Randaberg kommune sin dispensasjon og gir avslag til frisbeegolfbane i Giljaskogen på Randaberg.

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 vedtak om tillatelse til etablering av frisbeegolfbane. Etter klage fra naboer omgjør Statsforvalteren tillatelsen til et avslag.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel