Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, Vern av verdifull natur (supplerende vern) og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


Publisert 21.12.2020

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av ni områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 22. februar 2021.


Publisert 30.11.2020

Verdifulle skogområder vernet

Kongen i statsråd opprettet på fredag fire nye og utvidet fire eksisterende naturreservater i Viken.


Publisert 06.11.2020

Starter arbeidet med vern av 19 skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av 19 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 30. november 2020.


Publisert 10.08.2020

Fylkesmannen anbefaler nye skogreservater

Vi har sendt vår tilråding til Miljødirektoratet om vern av fire nye naturreservater og tre utvidelser av eksisterende naturreservater i Viken.


Publisert 23.06.2020

Viktige skogområder vernet

Regjeringen opprettet i dag 10 nye og utvidet 5 eksisterende naturreservater i Oslo og Viken.


Publisert 27.05.2020

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av åtte områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 27. juli 2020.


Publisert 23.04.2020

Våtmarksområde i Tyrifjorden er vernet

Nå er et område på 11 191 dekar sikret for fremtiden. Våtmarkene i Nordre Tyrifjorden og Storelva har et rikt biologisk mangfold og er et viktig leveområde for mange plante- og dyrearter.


Publisert 06.04.2020

Starter arbeidet med vern av åtte skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av åtte skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 4. mai 2020.