Starter arbeidet med vern av åtte skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av åtte skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 4. mai 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2020

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for følgende seks nye områder:

  • Såta, Ringerike og Flå kommuner, ca. 19 000 daa.
  • Tretjernhøla, Lørenskog kommune, ca. 346.
  • Sø-Kringler, Nannestad kommune, ca. 196 daa.
  • Skjennum, Nannestad kommune, ca. 150 daa.
  • Tomåsan, Nesodden kommune, ca. 2 227 daa.
  • Dælen, Jevnaker kommune, ca. 146 daa.

Og utvidelse av følgende områder:

  • Haverstingen naturreservat, Flå kommune. Utvidelse på ca. 4 000 daa. Eid av en privat grunneier
  • Igelsrud naturreservat, Jevnaker kommune. Utvidelse alternativ A: ca. 56 daa. Utvidelse alternativ B: ca. 87 daa.

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rik ravineskog og kalkbarskog til fattigere gran- og furuskoger. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter.

Det er gjennomført naturfaglige registeringer i områdene. De respektive naturfaglige rapportene kan lastes ned i høyre marg. Rapporten for Dælen vil bli lagt ut så snart den foreligger.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 4. mai 2020.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima»  for å sikre at du mottar informasjon om høringen.