Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, Vern av verdifull natur (supplerende vern) og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


Publisert 10.11.2023

Høring av forslag om vern av ni skogområder

Forslag om vern av ni nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. januar 2024.


Publisert 28.09.2023

Starter arbeid med vern av 6 områder i Viken

Vi starter nå opp med verneplan for 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. oktober 2023.


Publisert 30.06.2023

Anbefaler vern av område med sikte på aktiv naturvernbrenning

Vi har sendt vår tilrådning om vern av et skogområde i Aurskog-Høland, der naturvernbrenning planlegges som skjøtselsmetode. Formålet er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige av eller drar nytte av brente skogsområder.


Publisert 20.06.2023

Ti skogområder vernet i Viken

I dag er det opprettet to nye naturreservater og utvidet 8 eksisterende naturreservater i Viken.


Publisert 25.05.2023

Våtmarksområder skal vurderes for vern

Flere vann og våtmarksområder i Kongsberg, Flesberg og Rollag vurderes nå for vern. Vi melder oppstart av verneplanarbeidet og vi ønsker dine innspill. Frist for å sende oss innspill er 10. juli 2023


Publisert 31.03.2023

Starter arbeidet med vern av 7 områder i Viken

Vi starter nå opp med vern av 7 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. april 2023.


Publisert 01.02.2023

Anbefaler vern av nye skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av fire eksisterende naturreservater.


Publisert 23.01.2023

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren har sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre.


Publisert 20.01.2023

Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Vi sender nå på høring forslag om vern av et skogområde i Aurskog-Høland, der kontrollert naturvernbrenning planlegges som skjøtselsmetode. Formålet er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller drar nytte av skogbrann. Alle kan komme med uttalelse til forslaget innen 15. april 2023.


Publisert 16.12.2022

Syv skogområder vernet i Viken

Kongen i statsråd vedtok i dag vern av 54 verdifulle skogområder i Norge. Syv av områdene ligger i Viken.