Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, Vern av verdifull natur (supplerende vern) og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


Publisert 18.11.2022

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av tre områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 18. januar 2023.


Publisert 08.08.2022

Anbefaler vern av fem skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter to nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.


Publisert 06.05.2022

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av seks områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 15. juli 2022.


Publisert 01.04.2022

Starter arbeidet med vern av 7 skogområder i Viken

Vi starter nå opp med vern av 7 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 2. mai 2022.


Publisert 24.02.2022

Vi starter arbeidet med nytt vern - supplerende vern

Vi kunngjør oppstart av vern etter naturmangfoldloven for 4 områder i Våler kommune og 6 området i Fredrikstad kommune.


Publisert 11.02.2022

Viktige naturverdier sikres i nye naturreservater

I dag er det opprettet fire nye naturreservater og utvidet ett eksisterende naturreservat i Viken.


Publisert 14.01.2022

Bedre vern av skog i Vassfaret

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.


Publisert 17.12.2021

Endrede bestemmelser for friluftslivsområder i Oslomarka

Det er i dag vedtatt endringer i verneforskriften for fire friluftslivsområder i Oslomarka.


Publisert 17.12.2021

Verdifulle skogområder vernet

I dag er det opprettet fire nye naturreservater og utvidet ett eksisterende naturreservat i Viken.


Publisert 14.12.2021

Starter arbeidet med vern av 6 områder i Viken

Vi starter nå opp prosessen med vern av 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 21. januar 2022.