Supplerende vern

Takrør og gress i forgrunnen, et sund og skog bak
Et sund nær Mosserosflasken, Våler kommune Foto: Aase Richter / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Norge må verne mer natur om vi skal nå det politiske målet om at verneområdene skal være representative for naturen vår. Derfor jobber vi med supplerende vern av verdifulle naturområder. 

Denne verneprosessen er forankret i St. meld 14 (2015-16) Natur for livet og skal supplere det eksisterende vernet i Norge med verdifull natur som er dårlig representert. Vern av skog inngår ikke i denne prosessen, det skal fortsatt følge frivillig vern-sporet.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper og dermed sikre leveområder for planter, dyr og insekter. Det er særlig natur som er tilholdssted for sjeldne eller truede arter og naturtyper eller viktige oppholdsområder for større bestander, som vi ønsker å sikre gjennom nytt vern. Tap av natur og naturmangfold er en av de største truslene verden står overfor i dag. Områdevern etter naturmangfoldloven er et langsiktig virkemiddel som kan bidra til å sikre viktige områder for naturmangfoldet i Norge. Dette supplerende vernet skal bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål: "Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner".

 


Våtmarksområder skal vurderes for vern

Flere vann og våtmarksområder i Kongsberg, Flesberg og Rollag vurderes nå for vern. Vi melder oppstart av verneplanarbeidet og vi ønsker dine innspill. Frist for å sende oss innspill er 10. juli 2023


Vi starter arbeidet med nytt vern - supplerende vern

Vi kunngjør oppstart av vern etter naturmangfoldloven for 4 områder i Våler kommune og 6 området i Fredrikstad kommune.


174 verneverdige områder identifisert

Fagfolk har pekt på 174 verneverdige områder i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud som et ledd i arbeidet med å sikre truet natur og et representativt vern.


Kontaktpersoner

Spørsmål og svar om supplerende vern

Iht. naturmangfoldloven § 50 har man krav på erstatning for tap av igangværende bruk. Erstatningsprosessen begynner normalt etter et vernevedtak jf. naturmangfoldlovens § 51