Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, Vern av verdifull natur (supplerende vern) og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


Publisert 29.10.2021

Starter arbeid med vern av Lushagen i Hurdal

Statsforvalteren i Innlandet har meldt oppstart av verneplan for flere skogområder, og et av områdene omfatter også areal i Viken fylke.


Publisert 10.08.2021

Anbefaler vern av åtte skogområder

Vi har sendt vår tilråding om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fire nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende reservater.


Publisert 15.06.2021

Foreslår vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Vi starter nå opp verneplanprosessen for et skogområde i Aurskog-Høland, der vi planlegger for aktiv naturvernbrenning som skjøtselsmetode. Formålet med naturvernbrenningen er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller begunstiget av skogbrann. Alle som ønsker det kan komme med innspill innen 1. september 2021.


Publisert 02.06.2021

Anbefaler vern av fem skogområder

Vi har sendt en ny tilråding om vern av skog til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fire nye naturreservater og utvidelse av et eksisterende reservat i kommunene Bærum, Gjerdrum, Lørenskog og Nes.


Publisert 26.05.2021

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av syv områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 28. juli 2021.


Publisert 20.04.2021

Starter arbeidet med vern av syv skogområder

Områder i Lunner, Nes, Nesbyen og Ullensaker. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 29. april 2021.


Publisert 07.04.2021

Starter arbeidet med vern av syv skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av syv skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 29. april 2021.


Publisert 14.03.2021

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av seks områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 13. mai 2021.


Publisert 04.03.2021

Tilrår vern av fem nye og utvidelse av to naturreservater i Viken

Vi har sendt en ny tilråding om vern av skog til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fem nye naturreservater og utvidelser av to reservater i kommunene Indre Østfold, Drammen, Nesbyen, Aurskog-Høland og Lier. 


Publisert 21.12.2020

Fylkesmannen anbefaler nye skogvernområder

Vi har sendt vår tilråding til Miljødirektoratet om vern av to nye naturreservater i Viken. Områdene er Larshus i Lunner kommune og Galtedalstjerna i Lunner og Jevnaker kommuner.