Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 06.02.2019

Gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket

Manuell hogst, stammedrift med traktor og vinsj har igjen blitt et vanlig syn i Agderskogene.


Publisert 05.12.2018

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal

Større kapasitet, reduserte kostnader og mindre tungtrafikk gjennom byen.


Publisert 05.12.2018

Trebiennalen 2018 skapte engasjement

Arrangementet fikk frem et stort spekter av muligheter og utfordringer ved bruk av tre.


Publisert 27.11.2018

Satser videre mot produksjon av bioråolje

Gladnyhet for Åmli og Agder fra Biozin Holding.


Publisert 20.06.2018

Fagsamling skogbruk om skogbehandling og klimaendringer

Hvordan møte snø og vindproblemer i skogbehandlingen, og hva kan gjøres for å redusere risikoen for skogskader og strømbrudd i årene framover?


Publisert 23.04.2018, Sist endret 21.12.2022

Utsetting av utenlandske treslag

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Statsforvalteren om tillatelse.


Publisert 21.02.2018

Vinterens snøskader på skog og strømnett

Skogbehandlingen i kraftlinjetraseene bør endres for å gi mer stabile kanter.


Publisert 10.10.2017

Produksjon av biodrivstoff i Åmli

Gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket.


Publisert 10.10.2017

Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi

– Investeringstilskudd og lokale kurs med omvisning på bioenergianlegg er avgjørende for videre vekst i bruken av bioenergi til oppvarming.


Publisert 04.10.2017

Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.