Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. nov Tilskudd til fjellandbruksprosjekt i Trøndelag 2022 Bærekraftig fjellandbruk og utnyttelse av gårdens ressurser
16. nov Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud sårbare eldre Eldre personer ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
20. okt Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak Vertskommuner for mottak
15. sep Klimasats 2022 – fortsatt mulig å søke støtte til klimatiltak! Kommuner og fylkeskommuner
15. sep Kommunalt rusarbeid Kommuner
20. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2023 Kommuner
01. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1952 og 1953 Kommuner i Trøndelag
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2022 Barn i barnehage i alderen 4-6 år i Trøndelag
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk Lærere som tar videreutdanning i samisk
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2022 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar Tilskudd til Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
15. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning Kommunalt rusarbeid
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2022 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
01. feb Mobilisering mot ensomhet Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet.
31. jan Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjon og skolehelsetjenestenesten
15. jan Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning
Søknadsfrist Tittel
25. nov Tilskudd til fjellandbruksprosjekt i Trøndelag 2022
16. nov Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud sårbare eldre
20. okt Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak
15. sep Klimasats 2022 – fortsatt mulig å søke støtte til klimatiltak!
15. sep Kommunalt rusarbeid
20. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2023
01. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1952 og 1953
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2022
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2022
01. mar Tilskudd til Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
15. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2022
01. feb Mobilisering mot ensomhet
31. jan Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
15. jan Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet