Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak Kommuner i Trøndelag
11. nov Støtte til digital hjemmeundervisning Kommuner og fylkeskommunenr
15. sep Regionale klima og miljø-midler Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020 Kommuner
01. sep Tilskudd sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021 Kommuner i Trøndelag
01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19 NAV-kontor (kommunen)
01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
29. jun Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer -Kort søknadsfrist Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.
01. jun Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1951 Kommuner
15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående Elever som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
20. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2020 Barn i barnehage
01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger Kommuner
01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020 Mennesker med rusrelaterte problemer
01. mar Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
15. feb Regionale klima- og miljømidler næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2020 NAV-kontor
Søknadsfrist Tittel
15. nov Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak
11. nov Støtte til digital hjemmeundervisning
15. sep Regionale klima og miljø-midler
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020
01. sep Tilskudd sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert
01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021
01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19
01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
29. jun Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer -Kort søknadsfrist
01. jun Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1951
15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående
20. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2020
01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov
01. mar Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger
01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020
01. mar Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt
15. feb Regionale klima- og miljømidler
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2020