Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Mennesker med rusrelaterte problemer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Helsedirektoratet har nå kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid over kap. 765 post 62 i 2020. Den nasjonale bevilgningen er på 492,5 millioner kroner og kr. 36 286 381,- er stilt til disposisjon for Trøndelag. 

Fylkesmannen i Trøndelag har som oppdrag å fordele disse midlene etter søknad fra kommunene. Vi oppfordrer alle kommunene i Trøndelag til å søke innen søknads- og rapporteringsfristen 1. mars 2020.

Publisert 10.01.2020

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. 

Det er et prioritert må for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan derfor ansettes gjennom denne ordningen. 

Tilskuddsordningen fikk i 2017 en ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Tilskuddsordningen er tidsbegrenset på inntil fire år, med en årlig reduksjon av tilskuddbeløpet. 

Praktisk informasjon

  • Lenke til regelverk og skjema for søknad og rapportering finnes i feltet til høyre. Det rapporteres for 2019 og søkes for 2020 i samme skjema.
  • Søknad- og rapporteringsskjema sendes kun til fmtlpost@fylkesmannen.no, og ikke med kopi til saksbehandler.  
  • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjema skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no 
  • Henvendelser av faglig karakter knyttet til ordningen rettes til kontaktpersonene som er oppgitt i feltet til høyre
Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Mennesker med rusrelaterte problemer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020