Regionale klima- og miljømidler

Søknadsfrist:
15. februar 2020 23.00
Målgruppe:
næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner), fag- eller næringsorganisasjoner og foretak

Fylkesmannen mottar årlig midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet. Det er om lag 975 000 kroner til disposisjon for nye prosjekter i Trøndelag i 2020.

Søknadsfrist: 15. februar 2020

Publisert 29.01.2020

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak. 

Tema som faller inn under programmet:

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp og karbonbinding
 • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
 • Forurensning til vann, jord og luft

Ved tildelingen vil vi prioritere prosjekter/tiltak som fokuserer på:

 • Stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert avrenning fra landbruket knyttet opp mot vannforvaltningsarbeidet
 • Kunnskap om miljø og presisjonsutstyr for å redusere fare for avrenning og klimautslipp ved bruk av gjødsel og plantevern
 • Økt fokus og kompetanseformidling om drenering
 • Klimatiltak og tilpasninger i et endra klima
 • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til klimagassreduksjon fra landbruket
 • Biologisk mangfold og kulturminner
 • Styrking av en klimavennlig driftspraksis
 • Karbonfangst

Programmet gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Du finner lenker til mer info om ordningen og søknadsskjema til høyre i bildet. 

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. I første rekke vil dette være:

 • Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner)
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Foretak

 

For prosjekter av nasjonal karakter, herunder prosjekter lokalt eller regionalt, der spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst, tildeler Landbruksdirektoratet midler med søknadsfrist om høsten.

 

Søknadsfrist:
15. februar 2020 23.00
Målgruppe:
næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner), fag- eller næringsorganisasjoner og foretak