Boligsosial lov

Fra 1.juli trådte Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet i verk. Den stiller krav og forventninger til kommunene både om å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og om å ha oversikt over ulike typer boliger for vanskeligstilte.

Publisert 19.09.2023

1.juli i år ble Lov om kommunenes ansvar for det boligsosiale feltet iverksatt. Formålet med loven er å forebygge boligsosiale utfordringer, og at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde egnet bolig. Alle i kommunene og Nav-kontorene må være kjent med loven, slik at en kan identifisere og fange opp enkeltpersoners rett til bistand og henvise til rett sted i kommunen. Kommunene velger selv hvor de plasserer ansvaret for loven.

Loven er todelt og innebærer en vedtaksfestet rettighet til individuell bistand for innbyggere, og et tydelig ansvar for kommunene for organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet.

Oversikt og samarbeid på tvers

Kommunene skal i sitt arbeid på det boligsosiale feltet sørge for samarbeid på tvers av sektorer og samordning av sine tjenester (§5). Dette betyr at kommunene skal ha en oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

Individuelt tilpasset bistand

Kommunen skal videre gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet (§6). Kommunen vurderer hvilken bistand som skal gis, men det skal skje i samarbeid med den enkelte og være tilpasset den enkeltes behov. Dette kan dreie seg om å gi konkret råd og veiledning, til å være med på visning på bolig.

Loven stiller strenge krav til retten til tjenester:

  • Rådgivningen har mer planmessig preg. Det vil si at det skal være en mer systematisk og helhetlig rådgivning, som bygger på den enkeltes behov.
  • Rådgivningen har mer individuelt preg. Det betyr at en skal se på den enkeltes bolig-behov og hvilken hjelp den enkelte trenger. Dette kan variere fra person til person.
  • Rådgivningen har mer omfattende preg. Dette innebærer at kommunen skal ha en mer helhetlig råd- og veiledning overfor de som trenger det. En må se på hele situasjonen til den enkelte, og tenke mer tverrfaglig.
  • Rådgivningen omfatter motivasjon og endringsarbeid. Det skal legges vekt på at rådgivningen skal bidra til at den enkelte ser sin situasjon, og selv ser hvor det kan skje endringer som samlet sett bidrar til en bedre og tryggere bosituasjon for den/de det gjelder.

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter loven.

 

Kontaktpersoner:

Saksbehandling: Elin Rovik, tlf:  51568812

Plankrav: Ragnhild Askeland, tlf. 51 56 87 46

Råd og veiledning: Rita Karin Sele, tlf: 51 56 87 17, og Wenche Sommervold, tlf: 51 56 89 11.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.