Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Statsforvalteren eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2021 er 1085 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vis mer


Publisert 06.01.2021

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Den offentlige salærsatsen i saker om fri rettshjelp avsluttet i 2021 er kr 1085 ekskl. mva for advokater, og kr. 868 ekskl. mva for tolker som er næringsdrivende


Publisert 15.05.2020

Forslag til ny rettshjelpslov med tittelen «Likhet for loven»

Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020: 5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshjelp, den 30.04.2020 fremlagt forslag til ny lov.

Forsalget er i sin helhet rettet mot personer som ikke selv har økonomi til å kjøpe advokattjenester.


Publisert 09.01.2020

Endra salærsats frå 01.01.2020

Den offentlege salærsatsen i saker om fri rettshjelp avslutta i 2020 er kr 1 060,- ekskl. mva for advokatar, og kr. 848,- ekskl. mva for tolkar som er næringsdrivande, for mer informasjon: regjeringen.no


Publisert 05.12.2019

Nytt rundskriv om fri rettshjelp i EØS/NAV-saka

Sjå lenke til artikkel på regjeringen.no, og lenke til nytt rundskriv om fri rettshjelp. Fri rettshjelp utan behovsprøving  bli ikkje gitt før etter at NAV har fatta nytt vedtak. Dette fordi NAV tek opp desse sakene og fattar nytt vedtak på eige initiativ:


Publisert 10.01.2019

Endra salærsats frå 01.01.2019

Den offentlege salærsatsen i saker om fri rettshjelp avslutta i 2019 er kr 1 040,- ekskl. mva for advokatar og kr. 832,- ekskl. mva for tolkar som er næringsdrivande.

 


Publisert 03.07.2017

Endringar i rettshjelpslova

Det er vedteke endringar i lov 13.juni 1980 nr.35 om fri rettshjelp frå 1.juli 2017.


Publisert 01.06.2017

Sakshandsamingstid søknad om fri rettshjelp

Fylkesmannen har for tida 5 månaders sakshandsamingstid på søknader om fri rettshjelp. Dette på grunn av ei stor mengd med saker, og ressurssituasjonen.


Publisert 13.03.2017

Fri rettshjelp – raskare saksbehandling – elektronisk salæroppgåve

Til advokatar og rettshjelparar har Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane laga eit informasjonsskriv om elektronisk skjemaløysing.


Publisert 03.03.2017

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Staten sivilrettsforvaltning sitt rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp framstiller hovudreglane i rettshjelplova. Det omtaler også gjeldande praksis på sentrale område.


Publisert 04.01.2017

Ny salærsats for advokatar mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatsar for medisinsk sakkunnige

Frå Statens sivilrettsforvaltning har Fylkesmannen i Rogaland fått melding om at det er tre endringar på salærfeltet som tre i kraft 1. januar 2017.