Naturmangfold

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.05.2024

Kartlegging av naturtyper i Bodø og Vestvågøy 2024

Sommeren og høsten 2024 blir det gjennomført naturtypekartlegging i deler av Bodø og Vestvågøy kommuner. Kartleggingen er en del av en nasjonal satsing for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta bedre vare på naturmangfoldet.


Publisert 12.03.2024

Båtliv og fugleliv

Våren er tid for båtliv og turer ut i skjærgården. Våren og forsommeren er også den mest kritiske tiden for mye av dyrelivet vårt, ikke minst for sjøfuglene våre. Da hekker måker, andefugl og vadere på holmer og skjær og mange steder vil det finnes sårbare egg og unger.


Publisert 19.12.2023

Tilskudd til å lage kommunedelplan for naturmangfold

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å lage en kommunedelplan for naturmangfold.


Publisert 17.04.2023, Sist endret 17.04.2023

Om måser og måseegg - hva er lov?

Hver vår får Statsforvalteren mange henvendelser om måser. Noen lurer på reglene for sanking av egg, mens andre lurer på om måser som har slått seg ned på taket kan jages og reir kan fjernes. Vi skal her gjøre rede for lovverket som gjelder for måseartene våre.


Publisert 02.02.2023

2. februar er verdens våtmarksdag

Våtmark er viktig for både klimaet og det biologiske mangfoldet. I dag feirer vi våtmarksdagen.


Publisert 22.11.2022

To myrer restaurert i Nordland

Myra har mange viktige funksjoner, ikke minst for naturmangfoldet. I 2022 har Statsforvalteren i Nordland og Statens naturoppsyn restaurert to myrer i Nordland.


Publisert 07.07.2022

Blomster og bier i egen hage

Vi er alle viktige bidragsytere for at pollinerende insekter skal ha gode levevilkår. Her får du tips til hvilke hensyn du kan ta i din egen hage i sommer.


Publisert 05.07.2022

Endelig ny handlingsplan for hubro

Nå er den reviderte handlingsplanen for hubro publisert. Planen gjelder for perioden 2022-2026 og foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen for den trua arten. 


Publisert 01.07.2022

Slik kan du stoppe hagerømlinger

Kjempespringfrø, Tromsøpalmer og Hagelupin er eksempler på fremmede skadelige plantearter som kan true naturmangfoldet i Nordland. Vi gir deg tips til hvordan du kan forhindre at fremmede arter spres videre.


Publisert 04.05.2022

Fugleinfluensa blant hvitkinngås

Det har vært et stort utbrudd av fugleinfluensa blant hvitkinngås på trekk i vinter. Det er også funnet smitte hos havørn i Norge. Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde fugler.