Naturmangfold

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.12.2013

Årsrapport for marin naturtypekartlegging i 2013

Rapporten oppsummerer blant annet status for arbeidet med den marine kartleggingen av naturtyper i Nordland.


Publisert 02.10.2013

Årsrapport for hubro - 2012

Oppsummering av arbeidet med handlingsplan for hubro i 2012


Publisert 20.08.2013

Kartlegging av tareskog, ålegrasenger og ruglbunner

19.august - 1.september vil Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold-kyst dra på besøk til Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Sortland, Hadsel og Bø kommuner, samt deler av Øksnes kommune for å kartlegge tareskog, ålegrasenger og ruglbunner.


Publisert 08.07.2013

Lær om naturmangfoldloven på nett

Miljødirektoratet har utviklet et e-læringskurs om naturmangfoldloven. Kurset omhandler hvordan miljørettsprinsippene i kap II i loven skal brukes når myndighetene behandler saker.


Publisert 18.06.2013

Toktplan over marin kartlegging langs Nordlandskysten 2013

Her ligger en oversikt over kartleggingen som er planlagt i 2013.


Publisert 14.06.2013

Vellykket miljøsamling for Barentsregionen i Bodø

I alt 48 deltakere fra forvaltnings- og forskningsmiljøene i Russland, Finland, Sverige og Norge, samt fra WWF, har vært samla i Bodø.  Tema for samlingen har vært arealvern, med fokus på skogvern, geologisk mangfold og våtmarksområder.


Publisert 05.04.2013

Invitasjon til kurs i bruk av artskart

Fylkesmannen og Artsdatabanken inviterer til kurset Bruk av Artskart. Det blir to like kurs (klokka 9-12 og 12-15) der Nils Valland fra Artsdatabanken vil presentere Artskart, bruk og vise eksempler.


Publisert 05.02.2013

Marin naturtypekartlegging på Helgelandskysten

I 2013 starter vi opp kartleggingen av marine naturtyper langs Helgelandskysten. Kartleggingen skal bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av Nordlands kystområder.


Publisert 17.12.2012

Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som vil plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Dette gjelder også produksjon av juletre og pyntegrønt. Søknadsskjema finner du her.