Naturmangfold

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.06.2017

Kartlegging av naturtypar i Nordland

Sommaren 2017 vert det gjennomført kartlegging av naturtypar etter NiN-systemet på oppdrag frå Miljødirektoratet. I Nordland skal det kartleggast elleve områder i Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Grane, Alstahaug og Herøy.


Publisert 29.05.2017

Kurs på Fauske om bekjemping av fremmede skadelige planter i Salten

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter på Fauske tirsdag 20.juni. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.


Publisert 03.10.2016

Nærmer seg rekordåret 2015

Årets hekkesesong for hubro i Lurøy har vært svært god


Publisert 02.06.2016

Artsrike kulturmarker tas vare på i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har fordelt 1,6 millioner i tilskudd til tiltak i trua naturtyper. Restaurering og slått av artsrike slåttemarker og beiting i kystlynghei utgjør størstedelen av tiltakene.


Publisert 08.12.2015

Tilskudd til trua arter og naturtyper

Grunneiere, lag og foreninger, privatpersoner og kommuner nå kan søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua naturtyper og arter. Søknadsfristen er 15.januar 2016.


Publisert 22.05.2015

Artsrik slåttemark og kystlynghei tas vare på i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har nå fordelt midler til skjøtsel av de utvalgte naturtypene slåttemark og kystlynghei. Nærmere 50 søkere har fått innvilget tilskudd til skjøtsel.


Publisert 30.06.2014

Marin naturtypekartlegging i Nordland

Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold har gjennomført kartlegging av tareskog, ålegrasenger og kalkalge ruglbunn rundt Lofoten og Vesterålen.


Publisert 12.06.2014

Videre kartlegging av tareskog, ålegrasenger og ruglbunner i Nordland

14-21. juni fortsetter Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold med kartleggingen av tareskog, ålegrasenger og ruglbunn i Lofoten og Vesterålen, som ble avbrutt pga. dårlig vær høsten 2013. Kartleggingen vil fortsette i Ballstad-området og fortsette sørover mot Moskenes.


Publisert 10.06.2014

Naturtypekartlegging i Bodø og Gildeskål kommunar 2014

Fylkesmannen i Nordland ønskjer å informere grunneigarar og andre interesserte om at det blir gjennomført naturtyperkartlegging i Bodø og Gildeskål kommunar i 2014.


Publisert 26.05.2014

Vakker, men uønsket.

Rynkerosen, Rosa rugosa, er i rask spredning i norsk natur. I Nordland kan den kanskje ennå stoppes. Fylkesmannen har gitt Statskog Fjelltjenesten i oppdrag å bekjempe rynkerose på friluftsområdet Marsøra i Vefsn og ved munningen av Prestjordelva i Narvik.