Kartlegging av natur

Kartlegging av slåttemark i Saltdal kommune. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Hvert år kartlegges mye natur i Nordland. Kunnskap om naturen er nødvendig for å ta vare på den. Det er et mål fra Stortinget at de viktigste naturområdene våre skal kartlegges. Kartlegginga gjennomføres av kompetente kartleggere med ulik metodikk. 

Naturmangfoldloven krever at alle offentlige beslutninger som påvirker naturen må vurdere kunnskapen om naturen før beslutningen tas. Kartlegging av natur er derfor viktig for at offentlige etater og kommuner skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag når de fatter sine vedtak. 

Metode for kartlegging

Fra og med 2021 er Miljødirektoratets instruks anerkjent metode for å kartlegge naturtyper på land. For rødlistede landformer er ikke NiN-baserte metoder tilgjengelige og for disse må DN-håndbok 13 foreløpig brukes i kartlegging. Også for naturtyper i ferskvann er DN-håndbok 13, med suppleringer i DN-håndbok 15, inntil videre anerkjent metode.

Vi finner 111 naturtyper på listen over naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. De er alle viktige for naturmangfoldet i Norge og er valgt ut fordi de er:

  • Truede og nær truede naturtyper
  • Naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt
  • Naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner, for eksempel fordi de er levesteder for truede og nær truede arter

I lenkene til høyre kan man søke opp hvilke områder som er kartlagt etter ulik metodikk i Nordland, både NiN og HB13 gjelder for naturtyper på land. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.