Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.04.2021

Registrering for fiske med laksenot i 2021

Det er i år innført kraftige innstramminger i reglene for bruk av kilenot for fiske etter laks i sjøen. Kun tre fjordområder i Nordland blir åpnet for notfiske i år.


Publisert 29.03.2021

Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland skal nå revidere fylkesforskriften som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Fristen for å komme med innspill til høringsforslaget er 10. mai 2021.


Publisert 25.03.2021

Hvordan står det til med laks, sjøørret og sjørøye i Nordland?

I 2020 ble det gjennomført mange undersøkelser av ulike fiskebestander i Nordland. Status ser ut til å være uforandret. Det er ytterst få laksebestander som tåler en normal beskatning, og mange bestander tåler ingen beskatning. 


Publisert 24.03.2021

Økt laksefangst i nordlandselvene

I 2020 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 34,5 tonn. Dette er en økning på 20,3 tonn fra bunnåret 2013.


Publisert 23.03.2021

Innstramminger i fisket etter laks og sjøørret

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye fiskeregler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye. Laksefiske i sjøen begrenses. Det samme gjelder for elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler


Publisert 18.12.2020

Ranavassdraget er endelig friskmeldt etter langvarig kamp

Mattilsynet vedtok den 10. desember å friskmelde Ranavassdraget for Gyrodactylus salaris. Med dette er forhåpentligvis den fryktede lakseparasitten fjernet fra alle tidligere infiserte vassdrag i Nordland.

 


Publisert 08.10.2020

Oppsummering av uttalelser til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk

Fylkesmannen har oppsummert uttalelsene som har kommet til foreslåtte forskrifter om regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021. 


Publisert 22.06.2020

Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattende endringer i forslag til nye forskrifter.


Publisert 18.04.2020

Fylkesmannen med innspill til regler om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Fylkesmannen har kommet med sine anbefalinger om regulering av fiske etter ville bestander av laksefisk. Miljødirektoratet skal revidere bestemmelsene før sesongen 2021.


Publisert 15.04.2020

Laksefiske i sjø 2020

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2020