Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.05.2022

Pukkellaksyngel i hele Nord-Norge

Pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Dette viser en nylig avslutta kartlegging gjennomført av statsforvalterne i de nordnorske fylkene.


Publisert 05.05.2022

Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland som ikke var åpnet i 2021. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye.


Publisert 20.04.2022

Laksen sliter – lite gytefisk i mange elver

Det er nedgang i et stort antall bestander av laks, viser resultatene fra nye undersøkelser fra 2021. Status for sjøørreten ser ut til å være uforandret.


Publisert 23.03.2022

Nedgang i laksefangsten i nordlandselvene - pukkellaks i frammarsj

I 2021 ble det rapportert inn en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 28,1 tonn. Dette er en nedgang på 6,4 tonn fra 2020.


Publisert 01.03.2022

Åpner for fiske i flere vassdrag

Miljødirektoratet foreslår å åpne for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye. Fristen for å uttale seg til den pågående høringen er 31. mars.


Publisert 31.05.2021

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har revidert fylkesforskriften om

  • fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye),
  • fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om
  • nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra 1. juni.


Publisert 16.04.2021

Registrering for fiske med laksenot i 2021

Det er i år innført kraftige innstramminger i reglene for bruk av kilenot for fiske etter laks i sjøen. Kun tre fjordområder i Nordland blir åpnet for notfiske i år.


Publisert 29.03.2021

Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland skal nå revidere fylkesforskriften som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Fristen for å komme med innspill til høringsforslaget er 10. mai 2021.


Publisert 25.03.2021

Hvordan står det til med laks, sjøørret og sjørøye i Nordland?

I 2020 ble det gjennomført mange undersøkelser av ulike fiskebestander i Nordland. Status ser ut til å være uforandret. Det er ytterst få laksebestander som tåler en normal beskatning, og mange bestander tåler ingen beskatning. 


Publisert 24.03.2021

Økt laksefangst i nordlandselvene

I 2020 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 34,5 tonn. Dette er en økning på 20,3 tonn fra bunnåret 2013.