Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.04.2013

Fortsatt lite gytelaks i elvene

I Nordland har det de siste årene kun vært tillatt å fiske laks i ca. 30 av våre 90 vassdrag med laksebestander. Tellinger av gytefisk viser at de fleste elver som er stengt for laksefiske har underskudd på gytelaks, mens elver som er åpnet for laksefiske i stor grad oppfyller gytebestandsmålene.


Publisert 20.03.2013

Vefsnavassdragene - hva skjer etter behandlingene?

Tiltakene for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) består av mer enn bare å behandle elver med rotenon. Det gjennomføres også omfattende tiltak for å bevare- og reetablere fiskebestandene. Arbeidet er ikke ferdig før vassdragene er friskmeldt og fiskebestandene er reetablert.


Publisert 11.02.2013

Høring: Regulering av fiske etter laksefisk

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til ny fiskeforskrift som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Forslaget er nå på høring, og vi tar imot uttalelser til forslaget innen høringsfristen 1. april 2013.


Publisert 03.01.2013

Tilskudd til fiske- og viltformål

Frist for å søke om tilskudd til aktuelle prosjekter er 15. januar 2013.