Fiskeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.04.2014

Laksefisket i sjø 2014

Fisktidene for sjølaksefiske i Nordland er uforandret fra 2013. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2014.


Publisert 06.01.2014

Tilskudd til naturforvaltningstiltak og andre miljøtiltak

Fristen for å søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak, blant annet til fiske- og viltformål, er 15. januar 2014.


Publisert 04.11.2013

Pliktig organisering av laksevassdrag

For å sikre en god og helhetlig forvaltning av laksen i elvene, har Miljøverndepartementet gjennom egen forskrift fastsatt krav om pliktig organisering av rettighetshavere i laksevassdrag.


Publisert 31.10.2013

Videreføring av bestemmelser for fiske i vassdragene

Miljødirektoratet har orientert fylkesmennene om at direktoratet i all hovedsak ønsker å videreføre årets reguleringer av fiske i vassdragene. Reguleringsbestemmelsene fra 2013 vil derfor i utgangspunktet bli videreført i 2014.


Publisert 30.04.2013

Laks og laksefiske 2013

Fisket etter både laks, sjøørret og sjørøye er hardt regulert i Nordland, og beskatningen er for tiden beskjeden. 


Publisert 23.04.2013

Laksefiske i sjø 2013

Fisktidene for sjølaksefiske i Nordland er uforandret, med unntak av området innenfor Sørnesskjeret-Remnes  i Vefsnfjorden, der det nå er forbud.  Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2013


Publisert 04.04.2013

Fortsatt lite gytelaks i elvene

I Nordland har det de siste årene kun vært tillatt å fiske laks i ca. 30 av våre 90 vassdrag med laksebestander. Tellinger av gytefisk viser at de fleste elver som er stengt for laksefiske har underskudd på gytelaks, mens elver som er åpnet for laksefiske i stor grad oppfyller gytebestandsmålene.


Publisert 20.03.2013

Vefsnavassdragene - hva skjer etter behandlingene?

Tiltakene for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) består av mer enn bare å behandle elver med rotenon. Det gjennomføres også omfattende tiltak for å bevare- og reetablere fiskebestandene. Arbeidet er ikke ferdig før vassdragene er friskmeldt og fiskebestandene er reetablert.


Publisert 11.02.2013

Høring: Regulering av fiske etter laksefisk

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til ny fiskeforskrift som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Forslaget er nå på høring, og vi tar imot uttalelser til forslaget innen høringsfristen 1. april 2013.


Publisert 03.01.2013

Tilskudd til fiske- og viltformål

Frist for å søke om tilskudd til aktuelle prosjekter er 15. januar 2013.