Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.11.2015

Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.


Publisert 02.10.2015

Behandler Ranelva 26. september

Lørdag 26. september er det planlagt å gjennomføre andre og siste del av behandlingen av Ranaelva med CFT-Legumin (rotenonløsning). 


Publisert 14.07.2015

Oppdatert kunnskap om laksefisk i Nordland

De siste årene er det gjennomført en rekke undersøkelser som har gitt ny og oppdatert kunnskap om bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland. Dette er kunnskap som er viktig for å sikre en best mulig forvaltning av bestandene.


Publisert 29.06.2015

Høring - bestemmelser for fiske etter laksefisk fra 2016

Forslag til endringer av forskriftene som regulerer fisketidene etter laks, sjøørret og sjørøye i elvene og i sjøen er nå ute på høring. Høringsfristen er 4. september.


Publisert 25.06.2015

Regler for fiske etter laksefisk i 2015

Årets fiskesesong er nå så smått i gang i de fleste vassdragene i Nordland. Som vanlig på denne tiden av året er det mange som lurer på hvor det er tillatt å fiske og hvilke fiskeregler som gjelder.  


Publisert 16.04.2015

Laksefiske i sjø 2015

Fisktidene for sjølaksefiske i Nordland er uforandret fra 2014. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2015.


Publisert 10.04.2015

Foreslår å stramme inn fiske etter sjøørret og laks i sjøen

Fylkesmannen foreslår strengere reguleringer av fiske etter sjøørret og laks i sjøen fra og med sesongen 2016. Dette  fisket vil i tilfelle bli like strengt regulert som elvefisket. Fylkesmannen ønsker på denne måten å sikre gode nok gytebestander av sjøørret og laks, i en situasjon hvor mange av disse bestandene er svært reduserte.


Publisert 05.03.2015

Fangst av laks, sjøørret og sjørøye i 2014

Året 2014 føyer seg inn i rekken av dårlige fiskesesonger i Nordland de seinere år. Dette indikerer at innsiget av laks fortsatt er på et historisk lavt nivå. Samtidig fortsetter den negative utviklingen i sjøørretfangsten.     


Publisert 17.02.2015

Hva skjer med laksefisket i 2015 og 2016

Det legges ikke opp til noen endringer av fiskebestemmelsene fra 2014 til 2015. Før sesongen 2016 kan det imidlertid bli betydelige endringer i bestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk, både i sjøen og i vassdragene. 


Publisert 09.09.2014

Gyro i Rana

Gyro er på nytt påvist i Ranavassdraget. Her kan du følge utviklingen i kampen mot smitten.