Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.08.2022

Møte i rovviltnemnda - 15. august

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 15. august fra kl. 08.30.


01.08.2022

Ukesbrev rovvilt 26. juli - 1. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


26.07.2022

Ukesbrev rovvilt 19. - 25. juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


13.07.2022

Høring – Mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil, Ridabu i Hamar kommune

Top Recycling AS søker om utslippstillatelse for mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil på Ridabu i Hamar kommune.


29.06.2022

Høring av og varsel om vedtak: Utkast til tillatelse etter forurensningsloven for bygging av E6 mellom Roterud og Storhove

Statsforvalteren har utarbeidet et utkast til tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsfasen, utslipp fra mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud og Storhove.


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


28.06.2022

Naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.


28.06.2022

Ukesbrev rovvilt 20.-27. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


24.06.2022

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.


24.06.2022

Høring - Mellomlagring og knusing av returasfalt på Hovejordet

Brødrene Lunn AS søker om utslippstillatelse for mellomlagring, sikting og knusing av gjenbruksasfalt på Hovejordet i Lillehammer kommune


22.06.2022

Nettverk om klimatilpasning i gang

Statsforvalteren har, sammen med Innlandet fylkeskommunen, KS og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tatt initiativ til et klimatilpasningsnettverk for kommunene i Innlandet. Tirsdag 14. juni var det digitalt oppstartmøte i nettverket, som samlet ca. 50 deltakere.


21.06.2022

Algeoppblomstring i Mjøsa også i år? – meld i fra via ny «alge-app»

Bloomin' Algae er en app der publikum – for eksempel turgåere, fiskere og båtfolk – kan rapportere inn oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger). 


21.06.2022

Ukesbrev rovvilt 13. - 20. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


17.06.2022

Møte i rovviltnemnda - 20. juni

Det avholdes digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 20. juni fra kl. 10.00.


10.06.2022

Endring av fiskeforskriften for Randsfjorden

Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken har sammen med Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune gjennomført en endring av forskrift om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker.


31.05.2022

Møte i rovviltnemnda - 3. juni

Det avholdes digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 3. juni fra kl. 09.00.


31.05.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 3. juni

Det avholdes digitalt fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 3. juni fra kl. 08:30. 


20.05.2022

Pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Området ligger tett inntil Hunnselva og er kilde for utlekking av helse- og miljøfarlige stoffer. Fem av sju grunneiere etterlevde ikke pålegg Fylkesmannen i Oppland ga i 2015. Vi fornyer nå disse påleggene og vil bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få dem gjennomført.


20.05.2022

Utkast til tillatelse for mottak for jord- og steinmasser på Skoug gård

Vi har sendt ut forhåndsvarsel om krav i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gjerdalen Entreprenør AS. Tillatelsen gjelder mottak og deponering av masser som ikke er forurenset.


19.05.2022

Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel