Miljøtiltak i jordbruket

Traktor på jorde med påmontert utstyr for nedlegging av bløt husdyrgjødsel
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.
Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 14.03.2024

Regionale miljøkrav i jordbruket innføres i Gran

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at det innføres regionale miljøkrav for jordbruket i et område i Gran kommune i Innlandet. Dette gjøres i en forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, samt Gran kommune i Innlandet. Regionale miljøkrav vil gi et verdifullt bidrag til å bedre miljøtilstanden i vassdragene i Gran, og det sikrer et enhetlig regelverk for jordbruket på Hadeland på tvers av fylkesgrensen.


Publisert 01.11.2022

Hvordan kan gardbrukerne hjelpe humler og bier?

På kveldsmøter i Gran og Ringsaker 9. og 10. november kan gardbrukere og andre interesserte få vite mer om hvordan skape bedre forhold for humler, bier og andre insekter i kulturlandskapet. Pollinerende insekter er svært viktige for både planter, andre dyr og mennesker, men i stadig tilbakegang.


Publisert 09.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.


Publisert 04.03.2022

Kven bør bli kandidatar frå Innlandet til den nasjonale kulturlandskapsprisen?

Nesten kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Statsforvaltaren innan 20. april.


Publisert 11.01.2020

Matklokketårn på Hedmarken

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større registreringsprosjekt resultert i ei bok.