Miljøkrav i jordbruket

Som bonde må du forholde deg til en rekke miljøkrav for å ivareta biologisk mangfold, kulturminner og godt vannmiljø på eiendommen din. Vi har bestemmelser i naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensningsloven, jordloven og en rekke forskrifter avledet av disse lovene. For mange av tilskuddsordningene i jordbruket er det stilt spesifikke miljøkrav. Vi lister her opp de viktigste miljøkravene. Se mer på detaljene i forskriftene det er lenket til.

For mange er produksjonstilskuddet en vesentlig del av den samlede jordbruksinntekten. Hvis det blir gjort inngrep som forringer verdiene i kulturlandskapet, kan tilskuddet bli avkortet. Det samme gjelder hvis det mangler en vegetasjonssone på minimum to meter uten jordarbeiding mot vassdrag med årssikker vannføring.

Gjødsling og sprøyting
For å unngå en avkorting på inntil 20 % av samlet areal- og kulturlandskapstilskuddet og for å unngå en avkorting på inntil 100 % av beregnet regionalt miljøtilskudd, må du ha utarbeidet gjødslingsplan før vekstsesongen for alt areal du søker produksjonstilskudd for. Du kan få tilsvarende avkorting dersom du ikke har ført plantevernjournal med opplysninger om navn på plantevernmidlet som er brukt, tidspunktet for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmidlet ble brukt på.

Dersom gjødslingsplanen eller plantevernjournalen er mangelfull, kan kommunen fastsette trekket mer skjønnsmessig i forhold til hvor store og betydningsfulle manglene er. 

Den som bruker plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis for handtering og bruk av plantevernmidler. Det er et generelt forbud mot bruk av plantevernmidler nærmere vassdrag enn 3 meter. Mange plantevernmidler har større krav til avstand. Opplysninger om dette finner du på etiketten for det aktuelle midlet.

Har du åkersprøyte eller tåkesprøyte, må denne funksjonstestes hvert tredje år.

Lagring og bruk av husdyrgjødsel
Har du husdyrgjødsel, må denne lagres og brukes i samsvar med Forskrift av 04.07.2003 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det samme gjelder om du mottar avløpsslam.

Lager for bløtgjødsel skal være tett. Ved utendørs drift på talle/utegarder må gjødsla kunne fjernes på en enkel måte fra fôringsplasser, hvileplasser og trafikkarealer. Du må disponere tilstrekkelig spredeareal til husdyrgjødsla du har. I Glommas nedbørfelt og øvrige områder med avrenning til indre Oslofjorden kan det ikke spres mer enn 17 kg total-N i husdyrgjødsel pr. dekar.
Gjødsel spredd på åpen åker må moldes ned innen 18 timer.

Miljøhensyn ved kulturtiltak
Ved drenering må tiltaket gjennomføres slik at det ikke skader biologisk mangfold, kulturminner eller fører til økt forurensing.

Ved planering av jordbruksjord, må du søke kommunen om godkjenning dersom høyden endrer seg mer enn 1 meter på ett dekar. 

Ved all nydyrking må du søke kommunen om godkjenning før arbeidet starter. Det må settes igjen en vegetasjonssone på minst 6 meter mot vassdrag med årssikker vannføring og 2 meter mot mindre bekker. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.